دوستان زبان آموز مالایی

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
زبانهای ماری:
اندونزیایی
مالایی (مالزی)

Azmira Amran

Azmira Amran
سن: 30
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Awkward Boy

Awkward Boy
Medan, اندوزی
سن: 22
زبانهای ماری:
اندونزیایی
مالایی (مالزی)

khairil ahmad

khairil ahmad
سن: 33
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

shamsul kamal yang

shamsul kamal yang
Ipoh, مالزی
سن: 46
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Abu Bakar Yaakob

Abu Bakar Yaakob
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

shibrah makhtumah amalina samad

shibrah makhtumah amalina samad
سن: 29
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Ummi Mariam Mat Noh

Ummi Mariam Mat Noh
Sungai Besar, مالزی
سن: 24
زبان مادری:
مالایی

Mustaqim Ismail

Mustaqim Ismail
Melayu, مالزی
سن: 23
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Zay Abdul

Zay Abdul
سن: 24
زبانهای ماری:
اندونزیایی
مالایی (مالزی)

Hafiz Tahir

Hafiz Tahir
سن: 30
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Nurul Afiqah Abdul Rahman

Nurul Afiqah Abdul Rahman
سن: 24
زبان مادری:
مالایی

Noroul Sophia

Noroul Sophia
Kota Bharu, مالزی
سن: 18
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

khai arie zon

khai arie zon
سن: 31
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Norjannah Jaffar

Norjannah Jaffar
Petaling Jaya, مالزی
سن: 27
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Eimah Yas

Eimah Yas
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 36
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به