دوستان زبان آموز مالایی

Wan Wan Nur Azim

Wan Wan Nur Azim
سن: 24
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Ali Hafidz Che Din

Ali Hafidz Che Din
سن: 40
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Aadila Mokhtar

Aadila Mokhtar
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 29
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

jamal ludin

jamal ludin
Ipoh, مالزی
سن: 116
زبان مادری:
مالایی

Irsan Sani

Irsan Sani
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 25
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

nurul fazlin mohamed

nurul fazlin mohamed
سن: 26
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Awkward Boy

Awkward Boy
Medan, اندوزی
سن: 22
زبانهای ماری:
اندونزیایی
مالایی (مالزی)

zara zaza

zara zaza
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 34
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Atus Omar

Atus Omar
سن: 21
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor
Dungun, مالزی
سن: 24
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Zay Abdul

Zay Abdul
سن: 24
زبانهای ماری:
اندونزیایی
مالایی (مالزی)

khai arie zon

khai arie zon
سن: 30
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Faiz Iskandar

Faiz Iskandar
Bristol, انگلستان
سن: 27
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Norlidah Zainal Abidin

Norlidah Zainal Abidin
Virginia, ایالات متحده
سن: 49
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Roy Niezam

Roy Niezam
سن: 21
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

khairil ahmad

khairil ahmad
سن: 33
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به