دوستان زبان آموز مالایی

Wan Wan Nur Azim

Wan Wan Nur Azim
سن: 24
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor
Dungun, مالزی
سن: 24
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Pait Hassan

Pait Hassan
سن: 29
زبان مادری:
مالایی

Suhaimi Samad

Suhaimi Samad
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 44
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Nurul Afiqah Abdul Rahman

Nurul Afiqah Abdul Rahman
سن: 24
زبان مادری:
مالایی

khairil ahmad

khairil ahmad
سن: 33
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

ijak azman

ijak azman
Kota Bharu, مالزی
سن: 21
زبان مادری:
مالایی

Ali Hafidz Che Din

Ali Hafidz Che Din
سن: 40
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Nor Albaniah

Nor Albaniah
Kulai I, لیتوانی
سن: 26
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Amy Deen

Amy Deen
سن: 22
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

zara zaza

zara zaza
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 35
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Eimah Yas

Eimah Yas
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 36
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Hafiz Tahir

Hafiz Tahir
سن: 30
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Nor Zamillia Bte Zainal

Nor Zamillia Bte Zainal
Shah Alam, مالزی
سن: 27
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Danial Imran

Danial Imran
Sabah, اندوزی
سن: 20
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Na Dhira

Na Dhira
سن: 27
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به