دوستان زبان آموز مالایی

Jay James

Jay James
سن: 30
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Aadila Mokhtar

Aadila Mokhtar
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 29
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Abu Bakar Yaakob

Abu Bakar Yaakob
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Roslee Mohd Salleh

Roslee Mohd Salleh
Kuantan, مالزی
سن: 47
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Shafran Omar Baki

Shafran Omar Baki
Kota Kinabalu, مالزی
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Haris Ku

Haris Ku
سن: 33
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Hamiz Ibrahim

Hamiz Ibrahim
سن: 29
زبان مادری:
مالایی (برونئی)

muhamad ikmal abdul rahim

muhamad ikmal abdul rahim
سن: 19
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
زبانهای ماری:
اندونزیایی
مالایی (مالزی)

Nurul Akmal Abd Rahim

Nurul Akmal Abd Rahim
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 29
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Mohd Faisal Ishak

Mohd Faisal Ishak
Kuala Pilah, مالزی
سن: 30
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Roy Niezam

Roy Niezam
سن: 21
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Qusyairi Raffar

Qusyairi Raffar
سن: 28
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Marimar Lee

Marimar Lee
Seremban, مالزی
سن: 28
زبان مادری:
مالایی

ijak azman

ijak azman
Kota Bharu, مالزی
سن: 22
زبان مادری:
مالایی

zara zaza

zara zaza
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 35
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به