دوستان زبان آموز مجاری

Erika Pal

Erika Pal
Redditch, انگلستان
سن: 21
زبان مادری:
مجاری

Andrea Hetesi

Andrea Hetesi
Moscow, روسیه
سن: 31
زبان مادری:
مجاری

Klaudia Lengyel

Klaudia Lengyel
سن: 19
زبان مادری:
مجاری

Gyöngyvér Kovács

Gyöngyvér Kovács
Budapest, مجارستان
سن: 29
زبان مادری:
مجاری

Vivienne Mary Berry

Vivienne Mary Berry
Székesfehérvár, مجارستان
سن: 30
زبان مادری:
مجاری

Dóra Demeter

Dóra Demeter
Magyaratád, مجارستان
سن: 21
زبان مادری:
مجاری

Béla Prunner

Béla Prunner
Újszász, مجارستان
سن: 50
زبان مادری:
مجاری

Kitti Hamari

Kitti Hamari
Kempten (Allgäu), آلمان
سن: 30
زبان مادری:
مجاری

Lilla Nagy

Lilla Nagy
سن: 23
زبان مادری:
مجاری

Erzsebet Kapus

Erzsebet Kapus
Redditch, انگلستان
سن: 23
زبان مادری:
مجاری

Szilvia Lévainé

Szilvia Lévainé
Axel, هلند
سن: 46
زبان مادری:
مجاری

Miklós Kazár

Miklós Kazár
London, انگلستان
سن: 31
زبان مادری:
مجاری

Nóri Valami

Nóri Valami
سن: 29
زبان مادری:
مجاری

Viktória Nagy

Viktória Nagy
سن: 23
زبان مادری:
مجاری

János Tüdő

János Tüdő
Sopron, مجارستان
سن: 36
زبان مادری:
مجاری

Szilárd Hortobágyi

Szilárd Hortobágyi
Moscow, روسیه
سن: 23
زبان مادری:
مجاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به