دوستان زبان آموز مجاری

Fruzsina Karuczka

Fruzsina Karuczka
سن: 26
زبان مادری:
مجاری

Balász Bartus

Balász Bartus
سن: 25
زبان مادری:
مجاری

Zsuzsanna Molnár

Zsuzsanna Molnár
Budapest, مجارستان
سن: 51
زبانهای ماری:
کروات
مجاری

Schmidtné Németh Szilvia

Schmidtné Németh Szilvia
Kóny, مجارستان
سن: 36
زبان مادری:
مجاری

János Pásztor

János Pásztor
Szolnok, مجارستان
سن: 21
زبان مادری:
مجاری

Levente Lakatos

Levente Lakatos
Debrecen, مجارستان
سن: 23
زبان مادری:
مجاری

Kata Saáry

Kata Saáry
Ráckeve, مجارستان
سن: 18
زبان مادری:
مجاری

Tamás Gy

Tamás Gy
Budapest, مجارستان
سن: 30
زبان مادری:
مجاری

Sandor Pallag

Sandor Pallag
Gyula, مجارستان
سن: 29
زبان مادری:
مجاری

Éva Vári

Éva Vári
Berettyóújfalu, مجارستان
سن: 48
زبان مادری:
مجاری

Richárd Varga

Richárd Varga
Tatabánya, مجارستان
سن: 23
زبان مادری:
مجاری

Istvan Matocsi

Istvan Matocsi
London, انگلستان
سن: 37
زبان مادری:
مجاری

Orsolya Gyurcsó

Orsolya Gyurcsó
سن: 29
زبان مادری:
مجاری

Mariann Varga

Mariann Varga
Hajdúszoboszló, مجارستان
سن: 23
زبان مادری:
مجاری

Árpád Tóth

Árpád Tóth
Hajdúszoboszló, مجارستان
سن: 30
زبان مادری:
مجاری

zsolt nemes

zsolt nemes
Saarbrücken, آلمان
سن: 16
زبان مادری:
مجاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به