دوستان زبان آموز مجاری

István Tóth

István Tóth
Budapest, مجارستان
سن: 30
زبان مادری:
مجاری

zsolt czibik

zsolt czibik
Verpelét, مجارستان
سن: 36
زبان مادری:
مجاری

Janka Jambrik

Janka Jambrik
سن: 33
زبان مادری:
مجاری

Balázs Helyes

Balázs Helyes
Nagykanizsa, مجارستان
سن: 39
زبان مادری:
مجاری

Beatrice H

Beatrice H
سن: 14
زبان مادری:
مجاری

János Szabó

János Szabó
Cece, مجارستان
سن: 40
زبان مادری:
مجاری

Anita Bodrogi

Anita Bodrogi
سن: 39
زبان مادری:
مجاری

Judit Kocs

Judit Kocs
London, انگلستان
سن: 49
زبان مادری:
مجاری

Noémi Dévai

Noémi Dévai
Satu Mare, رومانی
سن: 22
زبان مادری:
مجاری

Castiel Angel

Castiel Angel
London, انگلستان
سن: 42
زبان مادری:
مجاری

Iréne Varga

Iréne Varga
Daventry, انگلستان
سن: 61
زبان مادری:
مجاری

Andrea Sándor

Andrea Sándor
سن: 23
زبان مادری:
مجاری

Nikolett Malét

Nikolett Malét
Mezőberény, مجارستان
سن: 22
زبان مادری:
مجاری

Kristof Vajda

Kristof Vajda
Budapest, مجارستان
سن: 14
زبان مادری:
مجاری

Krisztina Isa

Krisztina Isa
Budapest, مجارستان
سن: 22
زبان مادری:
مجاری

Tímea Nagy

Tímea Nagy
سن: 17
زبان مادری:
مجاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به