دوستان زبان آموز مجاری

Julcsi Mészáros

Julcsi Mészáros
Magya, مایانمار
سن: 56
زبان مادری:
مجاری

Tamás Gy

Tamás Gy
Budapest, مجارستان
سن: 30
زبان مادری:
مجاری

Erzsébet Juhász

Erzsébet Juhász
Vienna, اتريش
سن: 65
زبان مادری:
مجاری

Tímea Csicsman

Tímea Csicsman
Stuttgart, آلمان
سن: 42
زبان مادری:
مجاری

Gyongyi Pomor

Gyongyi Pomor
London, انگلستان
سن: 30
زبان مادری:
مجاری

Kitti Jakab

Kitti Jakab
Eger, مجارستان
سن: 33
زبان مادری:
مجاری

Arianna Bogáromi

Arianna Bogáromi
سن: 54
زبان مادری:
مجاری

Tamás K

Tamás K
سن: 25
زبان مادری:
مجاری

Norbert Tatai

Norbert Tatai
Mezőfalva, مجارستان
سن: 19
زبان مادری:
مجاری

Kata Kevei

Kata Kevei
سن: 37
زبان مادری:
مجاری

Gábor Budai

Gábor Budai
Budapest, مجارستان
سن: 32
زبان مادری:
مجاری

Erika Pal

Erika Pal
Redditch, انگلستان
سن: 21
زبان مادری:
مجاری

Rita Végh

Rita Végh
زبان مادری:
مجاری

Alex Letfalvi

Alex Letfalvi
Cluj-Napoca, رومانی
سن: 36
زبانهای ماری:
مجاری
رومانیایی

István Krizsán

István Krizsán
سن: 40
زبان مادری:
مجاری

Beatrix Belovai

Beatrix Belovai
Budapest, مجارستان
سن: 18
زبان مادری:
مجاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به