دوستان زبان آموز مجاری

Réka Decsi

Réka Decsi
Budapest, مجارستان
سن: 21
زبان مادری:
مجاری

Horváth Adrienn

Horváth Adrienn
Győr, مجارستان
سن: 29
زبان مادری:
مجاری

Eszter Ungi

Eszter Ungi
Budapest, مجارستان
زبان مادری:
مجاری

John Kalina

John Kalina
Eger, مجارستان
سن: 57
زبان مادری:
مجاری

Anett Tamás

Anett Tamás
Budapest, مجارستان
سن: 29
زبان مادری:
مجاری

Gábor Kozák

Gábor Kozák
Budapest, مجارستان
سن: 38
زبان مادری:
مجاری

Ferenc Hajnal

Ferenc Hajnal
Budapest XIV. kerület, مجارستان
سن: 32
زبان مادری:
مجاری

Zsuzsanna Kajos

Zsuzsanna Kajos
سن: 43
زبان مادری:
مجاری

Bernadette Zsivko

Bernadette Zsivko
Szeged, مجارستان
سن: 22
زبان مادری:
مجاری

Csilla Somos

Csilla Somos
سن: 60
زبانهای ماری:
عبری
مجاری

Aliz Matyas

Aliz Matyas
سن: 42
زبان مادری:
مجاری

Tibor Boros

Tibor Boros
سن: 32
زبان مادری:
مجاری

Mariann Fülöp

Mariann Fülöp
Debrecen, مجارستان
سن: 25
زبان مادری:
مجاری

Tanászi János

Tanászi János
Szeged, مجارستان
سن: 38
زبان مادری:
مجاری

Csenge Bánkuti

Csenge Bánkuti
Budapest, مجارستان
سن: 16
زبان مادری:
مجاری

Ida Kovács

Ida Kovács
Tromsø, نروژ
سن: 28
زبان مادری:
مجاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به