دوستان زبان آموز نروژی

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, نروژ
سن: 58
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, نروژ
سن: 67
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Stig Bromark

Stig Bromark
Oslo, نروژ
سن: 49
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
Oslo, نروژ
سن: 25
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, نروژ
سن: 65
زبان مادری:
نروژی

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
سن: 22
زبان مادری:
نروژی

Anna K

Anna K
سن: 15
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Tine Paulsen

Tine Paulsen
Haugesund, نروژ
سن: 42
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, اوکراین
سن: 51
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Solveig Marit Bugtene

Solveig Marit Bugtene
Langesund, نروژ
سن: 52
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, نروژ
سن: 48
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Cassandra C

Cassandra C
Fredrikstad, نروژ
سن: 24
زبان مادری:
نروژی

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
سن: 26
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Carina Holen

Carina Holen
سن: 16
زبان مادری:
نروژی (نروژی نو)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به