دوستان زبان آموز نروژی

Nathalie Sandnæss

Nathalie Sandnæss
سن: 23
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, نروژ
سن: 65
زبان مادری:
نروژی

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
سن: 31
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, نروژ
سن: 30
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Rita Lyngseth

Rita Lyngseth
Trondheim, نروژ
سن: 52
زبان مادری:
نروژی

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, نروژ
سن: 48
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Mary-Ann Hersvik Strøm

Mary-Ann Hersvik Strøm
Sogn, نروژ
سن: 49
زبان مادری:
نروژی

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, نروژ
سن: 17
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Anna K

Anna K
سن: 15
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Rita Therese Brynjulfsen

Rita Therese Brynjulfsen
سن: 17
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Ellinor Elden

Ellinor Elden
سن: 20
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Hans-Olav Torgersen

Hans-Olav Torgersen
Stavanger, نروژ
سن: 34
زبان مادری:
نروژی

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
سن: 45
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Thomas Mythe

Thomas Mythe
Oslo, نروژ
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

jeanette gillies

jeanette gillies
Stavanger, نروژ
سن: 44
زبان مادری:
نروژی

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
Bergen, نروژ
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به