دوستان زبان آموز نروژی

Norullah Sultani

Norullah Sultani
سن: 24
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Nathalie Sandnæss

Nathalie Sandnæss
سن: 23
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Walid Abushammala

Walid Abushammala
سن: 13
زبانهای ماری:
عربی (اردن)
نروژی (بوکمل)

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, نروژ
سن: 18
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, نروژ
سن: 21
زبان مادری:
نروژی

Carina Holen

Carina Holen
سن: 17
زبان مادری:
نروژی (نروژی نو)

Anna K

Anna K
سن: 15
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, کانادا
سن: 73
زبانهای ماری:
انگلیسی (کانادا)
نروژی (بوکمل)

Iselin Larssen

Iselin Larssen
سن: 14
زبان مادری:
نروژی (نروژی نو)

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, نروژ
سن: 58
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Christian Moen

Christian Moen
Kristiansand, نروژ
سن: 23
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Rita Therese Brynjulfsen

Rita Therese Brynjulfsen
سن: 18
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Astrid Soglo

Astrid Soglo
سن: 44
زبان مادری:
نروژی

Andrine Nilsen

Andrine Nilsen
سن: 18
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

lene skomsvold

lene skomsvold
سن: 22
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
سن: 32
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به