دوستان زبان آموز نروژی

Marianne Arvesen

Marianne Arvesen
Årnes, نروژ
سن: 52
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, نروژ
سن: 31
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
Bergen, نروژ
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Astrid Soglo

Astrid Soglo
سن: 45
زبان مادری:
نروژی

Kristian Jarnung

Kristian Jarnung
Bergen, نروژ
سن: 39
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, نروژ
سن: 48
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, اوکراین
سن: 52
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Thomas Mythe

Thomas Mythe
Oslo, نروژ
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Terje Hjellnes

Terje Hjellnes
سن: 62
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
سن: 46
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Carina Holen

Carina Holen
سن: 17
زبان مادری:
نروژی (نروژی نو)

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
سن: 27
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Rita Therese Brynjulfsen

Rita Therese Brynjulfsen
سن: 18
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, نروژ
سن: 59
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, کانادا
سن: 73
زبانهای ماری:
انگلیسی (کانادا)
نروژی (بوکمل)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به