دوستان زبان آموز نروژی

Kristian Jarnung

Kristian Jarnung
Bergen, نروژ
سن: 39
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Anna K

Anna K
سن: 15
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
Bergen, نروژ
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Solfrid Nordmark

Solfrid Nordmark
سن: 16
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, نروژ
سن: 65
زبان مادری:
نروژی

Nathalie Sandnæss

Nathalie Sandnæss
سن: 23
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, نروژ
سن: 18
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
سن: 27
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, کانادا
سن: 72
زبانهای ماری:
انگلیسی (کانادا)
نروژی (بوکمل)

Astrid Soglo

Astrid Soglo
سن: 44
زبان مادری:
نروژی

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, اوکراین
سن: 51
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
سن: 22
زبان مادری:
نروژی

Andrine Nilsen

Andrine Nilsen
سن: 18
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Mary-Ann Hersvik Strøm

Mary-Ann Hersvik Strøm
Sogn, نروژ
سن: 49
زبان مادری:
نروژی

Carina Holen

Carina Holen
سن: 17
زبان مادری:
نروژی (نروژی نو)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به