دوستان زبان آموز نروژی

Cassandra C

Cassandra C
Fredrikstad, نروژ
سن: 24
زبان مادری:
نروژی

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
سن: 45
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, نروژ
سن: 19
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
نروژی (بوکمل)

Ellinor Elden

Ellinor Elden
سن: 19
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Rita Therese Brynjulfsen

Rita Therese Brynjulfsen
سن: 17
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
سن: 31
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, نروژ
سن: 64
زبان مادری:
نروژی

Anna K

Anna K
سن: 14
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Astrid Soglo

Astrid Soglo
سن: 44
زبان مادری:
نروژی

Carima Heinesen

Carima Heinesen
Oslo, نروژ
سن: 31
زبان مادری:
نروژی

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, کانادا
سن: 72
زبانهای ماری:
انگلیسی (کانادا)
نروژی (بوکمل)

Norullah Sultani

Norullah Sultani
سن: 23
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, نروژ
سن: 30
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
سن: 22
زبان مادری:
نروژی

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, نروژ
سن: 17
زبان مادری:
نروژی (بوکمل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به