دوستان زبان آموز هلندی

Patricia Rossel

Patricia Rossel
Maastricht, هلند
سن: 43
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Stefan Zivadinovic

Stefan Zivadinovic
Vilvoorde, بلژیک
سن: 20
زبانهای ماری:
هلندی (بلژیک)
صربی

Martijn Hooijschuur

Martijn Hooijschuur
Zaandam, هلند
سن: 28
زبان مادری:
هلندی (هلند)

David Moerman

David Moerman
سن: 23
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Hans de Jong

Hans de Jong
Groningen, هلند
سن: 25
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Remi Nijkamp

Remi Nijkamp
Apeldoorn, هلند
سن: 21
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Hendrik de Bondt

Hendrik de Bondt
Tallinn, استونی
سن: 55
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Mohammad Suleman

Mohammad Suleman
Naaldwijk, هلند
سن: 17
زبانهای ماری:
عربی
هلندی

Elsa Cardol

Elsa Cardol
سن: 23
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Emane Irain

Emane Irain
سن: 19
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
هلندی (بلژیک)

Esther Blaauwwiekel

Esther Blaauwwiekel
Groningen, هلند
سن: 26
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Jolanda den Hoed

Jolanda den Hoed
Utrecht, هلند
سن: 53
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Chiara Ijsbrandy

Chiara Ijsbrandy
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Nienke Grimes

Nienke Grimes
سن: 17
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Guven Alarslan

Guven Alarslan
Arnhem, هلند
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
هلندی (هلند)
ترکی (ترکیه)

Maryam Al-jubouri

Maryam Al-jubouri
سن: 19
زبانهای ماری:
عربی
هلندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به