دوستان زبان آموز هلندی

Tom Boerman

Tom Boerman
Papendrecht, هلند
سن: 31
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Caroline Nout

Caroline Nout
The Hague, هلند
سن: 25
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Myriam Ver

Myriam Ver
Zottegem, بلژیک
سن: 58
زبان مادری:
هلندی (بلژیک)

Esther Blaauwwiekel

Esther Blaauwwiekel
Groningen, هلند
سن: 27
زبان مادری:
هلندی (هلند)

yassin elkoussia

yassin elkoussia
سن: 19
زبانهای ماری:
عربی (مراکش)
ایتالیایی (ایتالیا)
هلندی (بلژیک)

Lieke Van Mossel

Lieke Van Mossel
The Hague, هلند
سن: 18
زبان مادری:
هلندی

Tess Everaert

Tess Everaert
سن: 24
زبان مادری:
هلندی

Nienke Dutchy

Nienke Dutchy
سن: 21
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Hannah Holstein

Hannah Holstein
سن: 16
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Giovanni Resleij

Giovanni Resleij
سن: 21
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Astrid Voogt

Astrid Voogt
سن: 56
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Max Bouwknegt

Max Bouwknegt
Amsterdam, هلند
سن: 53
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Joyce Gheerardyns

Joyce Gheerardyns
Brugge, بلژیک
سن: 24
زبان مادری:
هلندی (بلژیک)

Sheila Peeters

Sheila Peeters
Arnhem, هلند
سن: 50
زبان مادری:
هلندی

Patricia Rossel

Patricia Rossel
Maastricht, هلند
سن: 44
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, ترکیه
سن: 28
زبانهای ماری:
هلندی
ترکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به