دوستان زبان آموز هلندی

Nienke Dutchy

Nienke Dutchy
سن: 21
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Jolanda den Hoed

Jolanda den Hoed
Utrecht, هلند
سن: 53
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Monique Krabbenborg

Monique Krabbenborg
Lichtenvoorde, هلند
سن: 31
زبان مادری:
هلندی

Sally van T

Sally van T
سن: 30
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Noureddine Schoemaker

Noureddine Schoemaker
Purmerend, هلند
سن: 16
زبانهای ماری:
عربی (مراکش)
هلندی (هلند)

Zakiyah Mangal

Zakiyah Mangal
سن: 21
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
هلندی (سورینام)

Robin Altena

Robin Altena
Tallinn, استونی
سن: 31
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Jasja Kleij

Jasja Kleij
سن: 46
زبان مادری:
هلندی (هلند)

yassin elkoussia

yassin elkoussia
سن: 18
زبانهای ماری:
عربی (مراکش)
ایتالیایی (ایتالیا)
هلندی (بلژیک)

Mohammad Suleman

Mohammad Suleman
Naaldwijk, هلند
سن: 17
زبانهای ماری:
عربی
هلندی

Annemarie van Gorp

Annemarie van Gorp
Hengelo, هلند
سن: 29
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Annette Breevoort

Annette Breevoort
Schiedam, هلند
سن: 47
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Elsa Cardol

Elsa Cardol
سن: 23
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Guven Alarslan

Guven Alarslan
Arnhem, هلند
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
هلندی (هلند)
ترکی (ترکیه)

Leroy Dörenberg

Leroy Dörenberg
Roermond, هلند
سن: 27
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Jildou de Jong

Jildou de Jong
Rotterdam, هلند
سن: 23
زبان مادری:
هلندی (هلند)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به