دوستان زبان آموز هلندی

Annemarie van Gorp

Annemarie van Gorp
Hengelo, هلند
سن: 28
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Stefan Zivadinovic

Stefan Zivadinovic
Vilvoorde, بلژیک
سن: 20
زبانهای ماری:
هلندی (بلژیک)
صربی

Biran Kurdi

Biran Kurdi
Berlin, آلمان
سن: 24
زبانهای ماری:
کردی
هلندی (هلند)

Lore De Backer

Lore De Backer
Roosdaal, بلژیک
سن: 20
زبان مادری:
هلندی (بلژیک)

Sheila Peeters

Sheila Peeters
Arnhem, هلند
سن: 50
زبان مادری:
هلندی

Ela Yilmaz

Ela Yilmaz
زبانهای ماری:
هلندی
ترکی

Fulya Copur

Fulya Copur
Enschede, هلند
سن: 37
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Lisette van der Sanden

Lisette van der Sanden
Leeuwarden, هلند
سن: 44
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Joyce Gheerardyns

Joyce Gheerardyns
Brugge, بلژیک
سن: 23
زبان مادری:
هلندی (بلژیک)

Vince Evers

Vince Evers
سن: 18
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Willem Barendregt

Willem Barendregt
Braamt, هلند
سن: 64
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Alida Postma

Alida Postma
Surhuizum, هلند
سن: 50
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Heleen Joosse - Jacobse

Heleen Joosse - Jacobse
Middelburg, هلند
سن: 51
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Bart Vancoillie

Bart Vancoillie
Gent, بلژیک
سن: 45
زبان مادری:
هلندی (بلژیک)

Maryam Al-jubouri

Maryam Al-jubouri
سن: 19
زبانهای ماری:
عربی
هلندی

Erik Weijers

Erik Weijers
Amsterdam, هلند
سن: 41
زبان مادری:
هلندی (هلند)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به