دوستان زبان آموز هندی

ANKITA Gaur

ANKITA Gaur
Farīdābād, هند
سن: 24
زبانهای ماری:
انگلیسی (هند)
هندی

Devendra Singh

Devendra Singh
Jaipur, هند
سن: 27
زبان مادری:
هندی

Kimrose Vaiphei

Kimrose Vaiphei
New Delhi, هند
سن: 25
زبان مادری:
هندی

Rehman Narejo

Rehman Narejo
سن: 35
زبانهای ماری:
هندی
اردو

Akshay Kumar

Akshay Kumar
Jaipur, هند
سن: 23
زبان مادری:
هندی

Tabish Tabish

Tabish Tabish
Indi, هند
سن: 26
زبان مادری:
هندی

Sandeep Yadav

Sandeep Yadav
سن: 26
زبانهای ماری:
انگلیسی (هند)
هندی

Md Asim Ali Khan

Md Asim Ali Khan
Hyderabad, هند
سن: 29
زبانهای ماری:
هندی
اردو

Ishika Singh

Ishika Singh
Delhi, هند
سن: 27
زبانهای ماری:
انگلیسی
هندی

Abhishek Jain

Abhishek Jain
New Delhi, هند
سن: 27
زبان مادری:
هندی

Mahendra Lohar

Mahendra Lohar
سن: 24
زبان مادری:
هندی

Stanley Nilugal

Stanley Nilugal
Bangalore, هند
سن: 37
زبانهای ماری:
هندی
کانارایی

Latief Ahmad

Latief Ahmad
Delhi, هند
سن: 30
زبانهای ماری:
هندی
اردو

chan's malv chanchu

chan's malv chanchu
سن: 25
زبان مادری:
هندی

Robin Pharswan

Robin Pharswan
Dehra Dūn, هند
سن: 20
زبان مادری:
هندی

Pankaj Joshi

Pankaj Joshi
سن: 51
زبان مادری:
هندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به