دوستان زبان آموز هندی

Ankush Thereja

Ankush Thereja
Sonīpat, هند
سن: 26
زبان مادری:
هندی

prashant mishra

prashant mishra
سن: 20
زبان مادری:
هندی

Devendra Singh

Devendra Singh
Jaipur, هند
سن: 27
زبان مادری:
هندی

Manish Sharma

Manish Sharma
Āgra, هند
سن: 33
زبان مادری:
هندی

Mandeep Kaur

Mandeep Kaur
سن: 27
زبانهای ماری:
انگلیسی (هند)
هندی
پنجابی (هند)

Deepak Kumar

Deepak Kumar
سن: 23
زبان مادری:
هندی

Prince Amar

Prince Amar
Lucknow, هند
سن: 25
زبان مادری:
هندی

Satish Kumar

Satish Kumar
زبان مادری:
هندی

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, هند
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Praveen Nagar

Praveen Nagar
سن: 27
زبان مادری:
هندی

Vivek Dubey

Vivek Dubey
Hardoī, هند
سن: 26
زبان مادری:
هندی

Ajeet Kumar

Ajeet Kumar
سن: 26
زبان مادری:
هندی

Sumit Garg

Sumit Garg
سن: 24
زبان مادری:
هندی

Ajay Singh

Ajay Singh
Delhi, هند
زبان مادری:
هندی

Rupeshwar Priy

Rupeshwar Priy
Āgra, هند
سن: 26
زبان مادری:
هندی

Aayush Jain

Aayush Jain
Hyderabad, هند
سن: 24
زبان مادری:
هندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به