دوستان زبان آموز هندی

Aman Sandhu

Aman Sandhu
Sydney, استرالیا
سن: 35
زبانهای ماری:
هندی
پنجابی (هند)

प्रकाश कुमार

प्रकाश कुमार
سن: 23
زبان مادری:
هندی

Rahul Hastiyan

Rahul Hastiyan
New Delhi, هند
سن: 21
زبان مادری:
هندی

Husain Ashraf

Husain Ashraf
New Delhi, هند
سن: 22
زبان مادری:
هندی

Nilesh Savani

Nilesh Savani
Indore, هند
سن: 27
زبان مادری:
هندی

Ankush Kumar

Ankush Kumar
سن: 28
زبانهای ماری:
هندی
پنجابی (هند)

Naveen Sharma

Naveen Sharma
سن: 24
زبان مادری:
هندی

Amod Kumar Mishra

Amod Kumar Mishra
Lucknow, هند
سن: 25
زبان مادری:
هندی

Omprakash Sikarwar

Omprakash Sikarwar
Morena, هند
سن: 28
زبان مادری:
هندی

Deepak Kumar

Deepak Kumar
سن: 23
زبان مادری:
هندی

varun bisht

varun bisht
سن: 24
زبان مادری:
هندی

Aslam Ansari

Aslam Ansari
New Delhi, هند
سن: 28
زبان مادری:
هندی

gu ri

gu ri
سن: 18
زبانهای ماری:
هندی
پنجابی (هند)

manoj mandal

manoj mandal
سن: 28
زبان مادری:
هندی

Manoj Kumar

Manoj Kumar
Leeds, انگلستان
سن: 32
زبان مادری:
هندی

Rajat Kumar

Rajat Kumar
Delhi, هند
سن: 23
زبان مادری:
هندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به