دوستان زبان آموز هندی

Tabish Tabish

Tabish Tabish
Indi, هند
سن: 26
زبان مادری:
هندی

Usman Zai

Usman Zai
سن: 23
زبانهای ماری:
هندی
اردو

Sourav Das

Sourav Das
Kolkata, هند
سن: 25
زبانهای ماری:
بنگالی (هند)
هندی

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
سن: 26
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Kumar Gaurav

Kumar Gaurav
New Delhi, هند
سن: 33
زبان مادری:
هندی

Margu Ahmad

Margu Ahmad
سن: 32
زبان مادری:
هندی

HAMDAN SID

HAMDAN SID
سن: 21
زبانهای ماری:
هندی
اردو

Priya Paraswani

Priya Paraswani
Aurangabad, هند
سن: 20
زبانهای ماری:
هندی
سندی

DEEPAM GAUTAM

DEEPAM GAUTAM
Bhopal, هند
سن: 26
زبان مادری:
هندی

jeevaram mali

jeevaram mali
Rājkot, هند
سن: 21
زبان مادری:
هندی

Abhishek Jain

Abhishek Jain
New Delhi, هند
سن: 26
زبان مادری:
هندی

Manoj Verma

Manoj Verma
سن: 27
زبان مادری:
هندی

Rupeshwar Priy

Rupeshwar Priy
Āgra, هند
سن: 25
زبان مادری:
هندی

Rahul Hastiyan

Rahul Hastiyan
New Delhi, هند
سن: 21
زبان مادری:
هندی

Naresh Kohli

Naresh Kohli
Pauri, هند
سن: 17
زبان مادری:
هندی

प्रकाश कुमार

प्रकाश कुमार
سن: 22
زبان مادری:
هندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به