دوستان زبان آموز هندی

Praveen Nagar

Praveen Nagar
سن: 26
زبان مادری:
هندی

Radhe Shyam

Radhe Shyam
سن: 28
زبان مادری:
هندی

aakhan IT

aakhan IT
New Delhi, هند
سن: 25
زبان مادری:
هندی

Sandeep Yadav

Sandeep Yadav
سن: 26
زبانهای ماری:
انگلیسی (هند)
هندی

Devendra Singh

Devendra Singh
Jaipur, هند
سن: 26
زبان مادری:
هندی

Ashraf Husain

Ashraf Husain
Delhi Cantonment, هند
سن: 32
زبان مادری:
هندی

Sonu Suman

Sonu Suman
New Delhi, هند
سن: 23
زبانهای ماری:
بیهاری
هندی

Ketaki Deo

Ketaki Deo
زبانهای ماری:
هندی
ماراتی

Pawan Kumar Shukla

Pawan Kumar Shukla
Gurgaon, هند
زبان مادری:
هندی

Mahendra Lohar

Mahendra Lohar
سن: 23
زبان مادری:
هندی

Mukesh Gautam

Mukesh Gautam
سن: 34
زبان مادری:
هندی

JAYADEV MOHAPATRA

JAYADEV MOHAPATRA
Mumbai, هند
سن: 25
زبانهای ماری:
هندی
اوریه‌ای

Vinit Singh

Vinit Singh
سن: 27
زبان مادری:
هندی

Rahul Pandey

Rahul Pandey
Pune, هند
سن: 27
زبان مادری:
هندی

Abhishek sharma

Abhishek sharma
Uttarkāshi, هند
سن: 19
زبان مادری:
هندی

Husain Ashraf

Husain Ashraf
New Delhi, هند
سن: 21
زبان مادری:
هندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به