دوستان زبان آموز ویتنامی

Anna Hoang

Anna Hoang
سن: 39
زبان مادری:
ویتنامی

Đạt Nguyễn Thành

Đạt Nguyễn Thành
سن: 26
زبان مادری:
ویتنامی

Ha Thu

Ha Thu
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

Thanh Sang Phan

Thanh Sang Phan
سن: 21
زبان مادری:
ویتنامی

Van Hoang

Van Hoang
Biên Hòa, ویتنام
سن: 22
زبان مادری:
ویتنامی

Giang Châu Vĩnh Hạ

Giang Châu Vĩnh Hạ
Cần Thơ, ویتنام
سن: 24
زبان مادری:
ویتنامی

Thien Dang

Thien Dang
سن: 24
زبان مادری:
ویتنامی

Hiển Trần Ngọc

Hiển Trần Ngọc
Quận Phú Giáo, ویتنام
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

nhung tran

nhung tran
Ho Chi Minh City, ویتنام
زبان مادری:
ویتنامی

Hothikimtien Ho

Hothikimtien Ho
سن: 25
زبان مادری:
ویتنامی

Trang Phan

Trang Phan
سن: 20
زبان مادری:
ویتنامی

Thùy Trang Hoàng

Thùy Trang Hoàng
سن: 21
زبان مادری:
ویتنامی

Tee Sắc

Tee Sắc
سن: 25
زبان مادری:
ویتنامی

Mr Smile

Mr Smile
Viet Day, ویتنام
سن: 30
زبان مادری:
ویتنامی

Ún Rin

Ún Rin
Hưng Yên, ویتنام
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

Tân Sebastián

Tân Sebastián
سن: 24
زبان مادری:
ویتنامی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به