دوستان زبان آموز ویتنامی

Ngân Kim

Ngân Kim
سن: 19
زبان مادری:
ویتنامی

Ellie Trang

Ellie Trang
Hà Nội, ویتنام
سن: 22
زبان مادری:
ویتنامی

Sơn Trần

Sơn Trần
سن: 30
زبان مادری:
ویتنامی

Thanh Doan

Thanh Doan
Hanoi, ویتنام
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

Liên Nguyễn

Liên Nguyễn
Phú Thọ, ویتنام
سن: 17
زبان مادری:
ویتنامی

Lãm Nguyễn

Lãm Nguyễn
سن: 32
زبان مادری:
ویتنامی

Huy Phan

Huy Phan
سن: 26
زبان مادری:
ویتنامی

Chính Lê Văn

Chính Lê Văn
Ho Chi Minh City, ویتنام
سن: 26
زبان مادری:
ویتنامی

tiên nguyễn

tiên nguyễn
Da Nang, ویتنام
سن: 24
زبان مادری:
ویتنامی

Ánh Hồng

Ánh Hồng
سن: 16
زبان مادری:
ویتنامی

Xuân Lâm Đường

Xuân Lâm Đường
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

VU Huỳnh

VU Huỳnh
سن: 24
زبان مادری:
ویتنامی

Huu truong

Huu truong
زبان مادری:
ویتنامی

Duyên Hồng

Duyên Hồng
سن: 19
زبان مادری:
ویتنامی

Phuong Nguyen

Phuong Nguyen
Ho Chi Minh City, ویتنام
زبان مادری:
ویتنامی

Lĩnh Trần

Lĩnh Trần
سن: 25
زبان مادری:
ویتنامی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به