دوستان زبان آموز ویتنامی

Trang Nguyễn Hồng

Trang Nguyễn Hồng
Hanoi, ویتنام
سن: 31
زبان مادری:
ویتنامی

Hướng Võ Thanh

Hướng Võ Thanh
Hanoi, ویتنام
سن: 20
زبان مادری:
ویتنامی

Maria Dinh

Maria Dinh
سن: 26
زبان مادری:
ویتنامی

Khoa Trần

Khoa Trần
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

Thúy Lê

Thúy Lê
سن: 25
زبان مادری:
ویتنامی

linh đào mạnh

linh đào mạnh
Hanoi, ویتنام
سن: 20
زبان مادری:
ویتنامی

Dieu Ly

Dieu Ly
Ho Chi Minh City, ویتنام
سن: 22
زبان مادری:
ویتنامی

Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Việt
Hanoi, ویتنام
سن: 35
زبان مادری:
ویتنامی

Thanh Nga Tô

Thanh Nga Tô
Hanoi, ویتنام
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

Anh Nguyen Tuan

Anh Nguyen Tuan
سن: 34
زبان مادری:
ویتنامی

Issac Huỳnh

Issac Huỳnh
Vĩnh Long, ویتنام
سن: 17
زبان مادری:
ویتنامی

Quang Tran

Quang Tran
زبان مادری:
ویتنامی

Thanh Duyen Tran

Thanh Duyen Tran
Long An, ویتنام
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

Lợi Phan Văn

Lợi Phan Văn
Hanoi, ویتنام
سن: 27
زبان مادری:
ویتنامی

Sỹ Anh Hoàng

Sỹ Anh Hoàng
سن: 25
زبان مادری:
ویتنامی

Thu Tran

Thu Tran
سن: 25
زبان مادری:
ویتنامی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به