دوستان زبان آموز ویتنامی

Thương Lê
سن: 22

Thanh Que Doan
سن: 33

linh khanh
سن: 18

Lê Đức
سن: 25

Ha Vo
سن: 27

Kỳ Võ
سن: 25

Hoàng Ân Lê
سن: 20

Minh Nguyen
سن: 25

Nga Hang
سن: 16

Xi Ji
سن: 19

trang hoang
سن: 28

Vũ Phùng
سن: 27

Duy Thai Dao
سن: 25

Y Le
سن: 24

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به