دوستان زبان آموز پرتغالی

Gabriel Fiel

Gabriel Fiel
Campinas, برزیل
سن: 22
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Leandro Bovi

Leandro Bovi
Santo André, برزیل
سن: 43
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Rafael Eugenio de Araujo Souza

Rafael Eugenio de Araujo Souza
سن: 33
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Marcos Freire

Marcos Freire
سن: 30
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Francisco Macedo

Francisco Macedo
Rio de Janeiro, برزیل
سن: 38
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Amanda Bizzinotto Amanda

Amanda Bizzinotto Amanda
Manchester, انگلستان
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Leticia Souza

Leticia Souza
Rio de Janeiro, برزیل
سن: 29
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Layon Domiciano

Layon Domiciano
سن: 26
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Eduardo Gama

Eduardo Gama
سن: 26
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Maurício Prata

Maurício Prata
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Karina Matos

Karina Matos
سن: 19
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Mônica Taddeo

Mônica Taddeo
São Paulo, برزیل
سن: 20
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Octávio José

Octávio José
Campinas, برزیل
سن: 27
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Carolina Santos

Carolina Santos
Rio de Janeiro, برزیل
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

JOAO RICARDO NASCIMENTO CORREA

JOAO RICARDO NASCIMENTO CORREA
Brasília, برزیل
سن: 35
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Pedro Russel Pedrinho

Pedro Russel Pedrinho
Cruzeiro, برزیل
سن: 21
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به