دوستان زبان آموز پرتغالی

Joyce Andrade

Joyce Andrade
سن: 20
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Paula Miguel

Paula Miguel
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Mariana Rocha

Mariana Rocha
سن: 33
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Victor Lumica Chitunguila

Victor Lumica Chitunguila
سن: 48
زبان مادری:
پرتغالی

Juan Gabriel

Juan Gabriel
Santos, برزیل
سن: 20
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Idacilene Oliveira Bertoldo

Idacilene Oliveira Bertoldo
Goiânia, برزیل
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Maria Aires

Maria Aires
Rio de Janeiro, برزیل
سن: 40
زبان مادری:
پرتغالی

Marina Serpa

Marina Serpa
Chapecó, برزیل
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی

Renan Gomes

Renan Gomes
Rio de Janeiro, برزیل
سن: 22
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Cláudio Gonzaga

Cláudio Gonzaga
Brasília, برزیل
سن: 40
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Junior Aragao

Junior Aragao
Salvador, برزیل
سن: 27
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Kelly Pessoa Kelinha

Kelly Pessoa Kelinha
سن: 29
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Almir Torres

Almir Torres
London, انگلستان
سن: 42
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Samuel Castro

Samuel Castro
Goiânia, برزیل
سن: 16
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Nikolas Roger Cristofolini

Nikolas Roger Cristofolini
Blumenau, برزیل
سن: 28
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Erica Ribeiro de Sousa Simonet

Erica Ribeiro de Sousa Simonet
سن: 34
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به