دوستان زبان آموز پرتغالی

Julian Marcell Enzveiler Marques

Julian Marcell Enzveiler Marques
Porto Alegre, برزیل
سن: 31
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

José Celestino

José Celestino
سن: 45
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Brenda Rodrigues Ms Rodrigues

Brenda Rodrigues Ms Rodrigues
São Paulo, برزیل
سن: 20
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

wdeharly wdy

wdeharly wdy
سن: 18
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Mauricio Cambambe Fernando Cambuta

Mauricio Cambambe Fernando Cambuta
سن: 26
زبان مادری:
پرتغالی

Douglas Balieiro

Douglas Balieiro
São Paulo, برزیل
سن: 36
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Yuri Yuri

Yuri Yuri
Belém, برزیل
سن: 23
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Marina Serpa

Marina Serpa
Chapecó, برزیل
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی

Kaique Soares

Kaique Soares
São Paulo I, برزیل
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Sergio Lima

Sergio Lima
Toronto, کانادا
سن: 42
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Juan Leite Juan

Juan Leite Juan
Rio de Janeiro, برزیل
سن: 22
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Alex Paiá de Oliveira

Alex Paiá de Oliveira
São José do Jacó, برزیل
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Christiane Chris

Christiane Chris
سن: 39
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Elis Lys

Elis Lys
Montes Claros, برزیل
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Mooses Cachopas

Mooses Cachopas
Porto Belo, برزیل
سن: 28
زبان مادری:
پرتغالی (پرتغال)

Roselice Leite

Roselice Leite
Curitiba, برزیل
سن: 33
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به