دوستان زبان آموز پرتغالی

Danielle Tita

Danielle Tita
São Paulo, برزیل
سن: 23
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Victoria Bergler

Victoria Bergler
Campo Grande, برزیل
سن: 21
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Tereza Moreira

Tereza Moreira
Lisbon, پرتغال
سن: 56
زبان مادری:
پرتغالی

Ana Sofia Duarte

Ana Sofia Duarte
سن: 39
زبان مادری:
پرتغالی (پرتغال)

Jéssica Macêdo

Jéssica Macêdo
Natal, برزیل
سن: 20
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Thiago webdez

Thiago webdez
سن: 31
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Leonardo Teixeira

Leonardo Teixeira
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Juliana Ju

Juliana Ju
Paulínia, برزیل
سن: 32
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

GILFRAN FERNANDES

GILFRAN FERNANDES
Brasília, برزیل
سن: 27
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Claudio Rangel

Claudio Rangel
Rio de Janeiro, برزیل
سن: 56
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Sofia Alexandra

Sofia Alexandra
Manchester, انگلستان
سن: 17
زبان مادری:
پرتغالی (پرتغال)

José Augusto Souza Filho Augusto

José Augusto Souza Filho Augusto
سن: 42
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Isabel Anjo

Isabel Anjo
سن: 55
زبان مادری:
پرتغالی (پرتغال)

Julio Erasmo de Assis Ferreira

Julio Erasmo de Assis Ferreira
Fortaleza, برزیل
سن: 37
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Mariana Cristine de Almeida

Mariana Cristine de Almeida
Sao Paulo, برزیل
سن: 28
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Renata Brito

Renata Brito
سن: 36
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به