دوستان زبان آموز پرتغالی

Letícia Hanna Kimura

Letícia Hanna Kimura
سن: 36
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Henrique Cesar Rick

Henrique Cesar Rick
São Paulo, برزیل
سن: 21
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

edson krenak

edson krenak
سن: 36
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Renato Oliveira Rey

Renato Oliveira Rey
Belo Horizonte, برزیل
سن: 28
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Lenilson Gabriel Nil

Lenilson Gabriel Nil
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Vinicius Tomaz

Vinicius Tomaz
São Paulo, برزیل
سن: 18
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

JOAO RICARDO NASCIMENTO CORREA

JOAO RICARDO NASCIMENTO CORREA
Brasília, برزیل
سن: 34
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Daniel Garcia

Daniel Garcia
Lisbon, پرتغال
سن: 28
زبان مادری:
پرتغالی (پرتغال)

Rejane Raiden Rê

Rejane Raiden Rê
Goiânia, برزیل
سن: 34
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

iago baby

iago baby
Fortaleza, برزیل
سن: 22
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Mariane Teixeira

Mariane Teixeira
سن: 23
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Renata Caccia

Renata Caccia
Florence, ایتالیا
سن: 33
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Gustavo Barbosa

Gustavo Barbosa
Campinas, برزیل
سن: 27
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Italo Henrique

Italo Henrique
Brasiléia, برزیل
سن: 21
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Luiz Gabriel Bernardo Santos Biel

Luiz Gabriel Bernardo Santos Biel
Paulínia, برزیل
سن: 21
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Sayma Souza Sayma

Sayma Souza Sayma
Pernambuco, برزیل
سن: 44
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به