دوستان زبان آموز چکی

Pavel Janek

Pavel Janek
Ferrensby, انگلستان
سن: 30
زبان مادری:
چکی

Marek Waldhans

Marek Waldhans
Brno, جمهوری چک
سن: 18
زبان مادری:
چکی

Kristýna Utinková

Kristýna Utinková
سن: 22
زبان مادری:
چکی

Markéta Hirešová

Markéta Hirešová
Rumburk, جمهوری چک
سن: 24
زبان مادری:
چکی

Zdeněk Zwesper

Zdeněk Zwesper
Maputo, موزامبیک
سن: 23
زبان مادری:
چکی

Petra Sasínová

Petra Sasínová
سن: 19
زبان مادری:
چکی

Janka Toman

Janka Toman
Brno střed, جمهوری چک
سن: 45
زبان مادری:
چکی

Veronika Katrušinová

Veronika Katrušinová
Tábor, جمهوری چک
سن: 25
زبان مادری:
چکی

Petr Horenský

Petr Horenský
Hradčovice, جمهوری چک
سن: 33
زبان مادری:
چکی

Jakub Šindler

Jakub Šindler
Pilsen, جمهوری چک
سن: 32
زبان مادری:
چکی

Zdeněk Košař

Zdeněk Košař
سن: 57
زبان مادری:
چکی

Marcela Matalová

Marcela Matalová
Černá Hora, جمهوری چک
سن: 36
زبان مادری:
چکی

Veronika Tichavská

Veronika Tichavská
سن: 19
زبان مادری:
چکی

Jiri Ruzicka

Jiri Ruzicka
سن: 42
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Kristýna Bednářová

Kristýna Bednářová
سن: 21
زبان مادری:
چکی

Eva Cíglerová

Eva Cíglerová
سن: 31
زبان مادری:
چکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به