دوستان زبان آموز چکی

Jana Týnová

Jana Týnová
سن: 40
زبان مادری:
چکی

Marek Waldhans

Marek Waldhans
Brno, جمهوری چک
سن: 19
زبان مادری:
چکی

Viktor Sprenar

Viktor Sprenar
Hronov, جمهوری چک
سن: 31
زبان مادری:
چکی

Jan Glassworker

Jan Glassworker
Prague, جمهوری چک
سن: 33
زبان مادری:
چکی

Blanka Juricova

Blanka Juricova
سن: 27
زبان مادری:
چکی

Věra Šulcová

Věra Šulcová
Prague, جمهوری چک
سن: 49
زبان مادری:
چکی

Jana Zelená

Jana Zelená
Prague, جمهوری چک
زبان مادری:
چکی

Martina Žajdlíková

Martina Žajdlíková
Prague, جمهوری چک
سن: 23
زبان مادری:
چکی

František Kolda

František Kolda
سن: 23
زبان مادری:
چکی

Milan Černoch

Milan Černoch
سن: 46
زبان مادری:
چکی

Olga Ivanovová

Olga Ivanovová
سن: 35
زبان مادری:
چکی

Xenka Cyan

Xenka Cyan
سن: 19
زبان مادری:
چکی

Jaroslav Sliž

Jaroslav Sliž
سن: 49
زبان مادری:
چکی

Jaromír Dušek

Jaromír Dušek
Hostinné, جمهوری چک
سن: 25
زبان مادری:
چکی

Natálie Mitášová

Natálie Mitášová
Příbram, جمهوری چک
سن: 16
زبان مادری:
چکی

Jan Veselka

Jan Veselka
Brno, جمهوری چک
سن: 25
زبان مادری:
چکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به