دوستان زبان آموز چکی

Alexandra Veselá

Alexandra Veselá
سن: 16
زبان مادری:
چکی

Jana Záklasníková

Jana Záklasníková
سن: 20
زبان مادری:
چکی

Denisa Sestakova

Denisa Sestakova
سن: 27
زبان مادری:
چکی

Sandra Tomlinson

Sandra Tomlinson
سن: 17
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Marie Veselá

Marie Veselá
سن: 24
زبان مادری:
چکی

Dominika Marková

Dominika Marková
سن: 36
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Nikol Strialová

Nikol Strialová
Teplice, جمهوری چک
سن: 19
زبانهای ماری:
چکی
ایتالیایی (ایتالیا)

Nicoletta Fabinová

Nicoletta Fabinová
Brno, جمهوری چک
سن: 17
زبان مادری:
چکی

Adéla Pospíšilová

Adéla Pospíšilová
سن: 17
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Denisa Cupalova

Denisa Cupalova
سن: 22
زبان مادری:
چکی

Petr Gazdík

Petr Gazdík
Suchá Loz, جمهوری چک
سن: 29
زبان مادری:
چکی

Friedhelm Sven

Friedhelm Sven
Prague, جمهوری چک
سن: 48
زبان مادری:
چکی

David Racak

David Racak
London, انگلستان
سن: 26
زبان مادری:
چکی

Eduard Boltun

Eduard Boltun
سن: 43
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Karel Contti

Karel Contti
Ostrava, جمهوری چک
سن: 51
زبان مادری:
چکی

Tomáš Bouda

Tomáš Bouda
Pilsen, جمهوری چک
سن: 31
زبان مادری:
چکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به