دوستان زبان آموز چینی

Mikko Zhang

Mikko Zhang
زبان مادری:
چینی (چین)

Pierre King

Pierre King
سن: 35
زبان مادری:
چینی (چین)

Jihu Liu

Jihu Liu
سن: 36
زبان مادری:
چینی

bochao Wang

bochao Wang
سن: 32
زبان مادری:
چینی (چین)

Candia Y

Candia Y
سن: 27
زبان مادری:
چینی (چین)

松子 邓

松子 邓
سن: 48
زبان مادری:
چینی

Chen Zuming

Chen Zuming
سن: 29
زبان مادری:
چینی (چین)

Doris Zhang

Doris Zhang
سن: 24
زبان مادری:
چینی (چین)

魑魅魍魉 万

魑魅魍魉 万
سن: 28
زبان مادری:
چینی (چین)

Julia Zhu

Julia Zhu
سن: 29
زبان مادری:
چینی (چین)

lipeng yang

lipeng yang
سن: 30
زبان مادری:
چینی (چین)

Yuhan Yang

Yuhan Yang
زبان مادری:
چینی (چین)

Hanlin ZHAO

Hanlin ZHAO
Paris, فرانسه
سن: 22
زبان مادری:
چینی (چین)

marshall ma

marshall ma
سن: 26
زبان مادری:
چینی (چین)

Martha Chung

Martha Chung
سن: 46
زبان مادری:
چینی (تایوان)

Shuk-Ping Fung

Shuk-Ping Fung
سن: 17
زبانهای ماری:
کانتونی
چینی (هنگ‌کنگ)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به