دوستان زبان آموز چینی

Doris Zhang

Doris Zhang
سن: 23
زبان مادری:
چینی (چین)

Amanda Lee

Amanda Lee
Portugal, پرتغال
سن: 34
زبان مادری:
چینی (چین)

Yang Ye

Yang Ye
سن: 22
زبانهای ماری:
کانتونی
چینی (چین)

Chengfeng Lee

Chengfeng Lee
سن: 21
زبان مادری:
چینی (چین)

marshall ma

marshall ma
سن: 25
زبان مادری:
چینی (چین)

Yuhan Yang

Yuhan Yang
زبان مادری:
چینی (چین)

Sunny Lv

Sunny Lv
سن: 37
زبان مادری:
چینی (چین)

mandy zha

mandy zha
سن: 24
زبان مادری:
چینی (چین)

Sophies HE

Sophies HE
سن: 30
زبان مادری:
چینی (چین)

Сюй Хань

Сюй Хань
سن: 24
زبان مادری:
چینی (چین)

Yumeng SUN

Yumeng SUN
Paris, فرانسه
سن: 26
زبان مادری:
چینی (چین)

陳 玉書

陳 玉書
سن: 16
زبان مادری:
چینی (تایوان)

Yan Xuan

Yan Xuan
Paris, فرانسه
سن: 25
زبان مادری:
چینی

Chen Zuming

Chen Zuming
سن: 28
زبان مادری:
چینی (چین)

Joe Guo

Joe Guo
سن: 31
زبان مادری:
چینی (چین)

Yao Xie

Yao Xie
سن: 24
زبان مادری:
چینی (چین)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به