دوستان زبان آموز چینی

Rogge Loh

Rogge Loh
زبان مادری:
چینی (چین)

丹 刘

丹 刘
سن: 38
زبان مادری:
چینی (چین)

徐 耀

徐 耀
سن: 35
زبان مادری:
چینی (چین)

菠菜 杏仁

菠菜 杏仁
سن: 27
زبان مادری:
چینی (چین)

Kedi Gu

Kedi Gu
سن: 23
زبانهای ماری:
کانتونی
چینی (چین)

Yuan Yuan

Yuan Yuan
سن: 22
زبان مادری:
چینی (چین)

怡宇 陳

怡宇 陳
سن: 26
زبان مادری:
چینی (تایوان)

Jennifer Hsieh

Jennifer Hsieh
Taipei, تایوان
سن: 20
زبان مادری:
چینی (تایوان)

克斌 王

克斌 王
سن: 25
زبان مادری:
چینی (تایوان)

Seow Ching Tan

Seow Ching Tan
Kota Kinabalu, مالزی
سن: 26
زبان مادری:
چینی

Jay Nguyen

Jay Nguyen
Hanoi, ویتنام
سن: 26
زبانهای ماری:
ویتنامی
چینی (تایوان)

zhi zhang

zhi zhang
سن: 25
زبان مادری:
چینی (چین)

Mikko Zhang

Mikko Zhang
زبان مادری:
چینی (چین)

凌 亦晨

凌 亦晨
سن: 21
زبانهای ماری:
مالایی (مالزی)
کانتونی
چینی (سنگاپور)

Shixue Li

Shixue Li
سن: 51
زبان مادری:
چینی (چین)

Wenbo Wang

Wenbo Wang
Duisburg, آلمان
سن: 28
زبان مادری:
چینی (چین)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به