دوستان زبان آموز ژاپنی

Nobumi Maeda

Nobumi Maeda
Tokyo, ژاپن
سن: 27
زبان مادری:
ژاپنی

Haruko Kishi

Haruko Kishi
Tokyo, ژاپن
زبان مادری:
ژاپنی

Yuki Ono

Yuki Ono
سن: 33
زبان مادری:
ژاپنی

Shinon Takada

Shinon Takada
سن: 22
زبان مادری:
ژاپنی

佐藤 一哉

佐藤 一哉
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

Mayuko Saito

Mayuko Saito
سن: 28
زبان مادری:
ژاپنی

Tocico H

Tocico H
Ōsaka-shi, ژاپن
سن: 47
زبان مادری:
ژاپنی

Yoshikatsu Marutani

Yoshikatsu Marutani
Japan, اندوزی
سن: 51
زبان مادری:
ژاپنی

Akimitsu Baba

Akimitsu Baba
Kagoshima-shi, ژاپن
سن: 34
زبان مادری:
ژاپنی

よしかわりょう よしかわ

よしかわりょう よしかわ
سن: 32
زبان مادری:
ژاپنی

Yurie Nitao

Yurie Nitao
زبان مادری:
ژاپنی

Yu K

Yu K
Fukuoka, ژاپن
سن: 42
زبان مادری:
ژاپنی

Yuki Sugihara

Yuki Sugihara
سن: 34
زبان مادری:
ژاپنی

Yu Tamura

Yu Tamura
سن: 20
زبان مادری:
ژاپنی

Rina Ishimaru

Rina Ishimaru
سن: 26
زبان مادری:
ژاپنی

Masahiko Sakamoto

Masahiko Sakamoto
Tokyo, ژاپن
سن: 54
زبان مادری:
ژاپنی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به