دوستان زبان آموز ژاپنی

Shinjo Hiromu

Shinjo Hiromu
سن: 20
زبان مادری:
ژاپنی

Masahiro Matsumoto

Masahiro Matsumoto
Tokyo, ژاپن
سن: 21
زبان مادری:
ژاپنی

ASUKA FUNATO

ASUKA FUNATO
سن: 25
زبان مادری:
ژاپنی

Kei Ishi

Kei Ishi
سن: 31
زبان مادری:
ژاپنی

Chikara Otsuki

Chikara Otsuki
Okinawa, ژاپن
سن: 38
زبان مادری:
ژاپنی

Nguyenhuy Hoang

Nguyenhuy Hoang
سن: 19
زبان مادری:
ژاپنی

Kazuyuki Yamazaki

Kazuyuki Yamazaki
سن: 55
زبان مادری:
ژاپنی

아야 쓰카모토

아야 쓰카모토
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 24
زبان مادری:
ژاپنی

minami minami

minami minami
سن: 19
زبان مادری:
ژاپنی

雄平 島田

雄平 島田
Tokyo, ژاپن
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

yui ookusa

yui ookusa
Tokyo, ژاپن
سن: 29
زبان مادری:
ژاپنی

萌香 わだ

萌香 わだ
Tokyo, ژاپن
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

Yuki Miyanaga

Yuki Miyanaga
سن: 32
زبان مادری:
ژاپنی

Natsumi Harada

Natsumi Harada
سن: 21
زبان مادری:
ژاپنی

Anna Ika

Anna Ika
سن: 29
زبان مادری:
ژاپنی

Taka Haruta

Taka Haruta
Tokyo, ژاپن
سن: 46
زبان مادری:
ژاپنی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به