دوستان زبان آموز کره ای

Hoejeong Kim

Hoejeong Kim
Hong Kong, هنگ‌کنگ
سن: 31
زبان مادری:
کره ای

steve yoo

steve yoo
سن: 38
زبان مادری:
کره ای

하지 윤

하지 윤
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 29
زبان مادری:
کره ای

우빈 김

우빈 김
Seoul, کره ی جنوبی
زبان مادری:
کره ای

subin im

subin im
Gwangju, کره ی جنوبی
سن: 28
زبان مادری:
کره ای

승윤 성

승윤 성
Auckland, نیوزلند
سن: 19
زبان مادری:
کره ای

Jeongmo KIM

Jeongmo KIM
سن: 26
زبان مادری:
کره ای

DongOk KIM

DongOk KIM
Daegu, کره ی جنوبی
سن: 30
زبان مادری:
کره ای

종광 원

종광 원
سن: 44
زبان مادری:
کره ای

득 이

득 이
Yongin, کره ی جنوبی
سن: 34
زبان مادری:
کره ای

Young Ahn

Young Ahn
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 26
زبان مادری:
کره ای

Todd Chung

Todd Chung
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 27
زبان مادری:
کره ای

Sam Kim

Sam Kim
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 42
زبان مادری:
کره ای

yooni Seo

yooni Seo
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 24
زبان مادری:
کره ای

주영 백

주영 백
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 28
زبان مادری:
کره ای

Justin Na

Justin Na
سن: 26
زبان مادری:
کره ای

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به