دوستان زبان آموز کره ای

Kaitlin Lee
سن: 53

정수 박
سن: 22

Chloe Park
سن: 27

yooni Seo
سن: 25

James PARK
سن: 37

suhyeon kim
سن: 25

Heon Kyu Jeon
سن: 36

민정 강
سن: 40

Kyoung Su Park
سن: 31

yeonsam jeong
سن: 41

HeeKeon Ahn
سن: 25

의성 황
سن: 25

young ji Ji
سن: 25

woojong jung
سن: 30

Byung Kyu Kim
سن: 43

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به