دوستان زبان آموز کروات

Ivona Platnar

Ivona Platnar
Zagreb, کرواسی
سن: 46
زبان مادری:
کروات

Monika Simic

Monika Simic
Bijeljina, بوسنی و هرزگوین
سن: 17
زبان مادری:
کروات

Rade Dragic

Rade Dragic
سن: 36
زبانهای ماری:
کروات
صربی

Marinko Barčan

Marinko Barčan
سن: 42
زبان مادری:
کروات

Mario Saraf

Mario Saraf
سن: 24
زبان مادری:
کروات

Edi Boja

Edi Boja
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات
صربی

Lucija Andreis

Lucija Andreis
Vela Luka, کرواسی
سن: 23
زبان مادری:
کروات

Andreja Špehar

Andreja Špehar
سن: 37
زبان مادری:
کروات

Joso Jelić

Joso Jelić
Zagreb, کرواسی
زبان مادری:
کروات

Tomislav Kranjčević

Tomislav Kranjčević
سن: 50
زبان مادری:
کروات

Miro Godi

Miro Godi
سن: 45
زبان مادری:
کروات

Jozo Camber

Jozo Camber
Zadar, کرواسی
سن: 28
زبان مادری:
کروات

Mirsad Tursanovic

Mirsad Tursanovic
Zenica, بوسنی و هرزگوین
سن: 31
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات
صربی

Ratko Djukanovic

Ratko Djukanovic
Belgrade, صربستان
سن: 41
زبانهای ماری:
کروات
صربی

Marijana Koren

Marijana Koren
سن: 20
زبان مادری:
کروات

Goran Balašković

Goran Balašković
سن: 36
زبان مادری:
کروات

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به