دوستان زبان آموز کروات

Petra Žiga

Petra Žiga
Zagreb, کرواسی
سن: 21
زبان مادری:
کروات

Jozo Camber

Jozo Camber
Zadar, کرواسی
سن: 27
زبان مادری:
کروات

Vesna Latin

Vesna Latin
Munich, آلمان
سن: 42
زبان مادری:
کروات

Gordana Marinić

Gordana Marinić
سن: 45
زبان مادری:
کروات

Ivana Čigir

Ivana Čigir
Zagreb, کرواسی
سن: 28
زبان مادری:
کروات

Marija Komljenović

Marija Komljenović
Velika Gorica, کرواسی
سن: 26
زبان مادری:
کروات

Ivana Orlovic

Ivana Orlovic
Sibenik, کرواسی
سن: 27
زبان مادری:
کروات

Nađa Arnautović

Nađa Arnautović
سن: 20
زبان مادری:
کروات

Petra Črnelić

Petra Črnelić
سن: 17
زبان مادری:
کروات

Miro Godi

Miro Godi
سن: 45
زبان مادری:
کروات

Ivana Grbenic

Ivana Grbenic
Helsingør, دانمارک
سن: 28
زبان مادری:
کروات

Lejla Halić

Lejla Halić
سن: 20
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات

Nikolina Ivanković

Nikolina Ivanković
سن: 23
زبان مادری:
کروات

Rade Dragic

Rade Dragic
سن: 36
زبانهای ماری:
کروات
صربی

Mikada Lincic

Mikada Lincic
سن: 49
زبان مادری:
کروات

Vladimir Lovrić

Vladimir Lovrić
سن: 35
زبانهای ماری:
کروات
مقدونی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به