دوستان زبان آموز کروات

Iva Kraljević

Iva Kraljević
سن: 23
زبان مادری:
کروات

Palma Milicevic

Palma Milicevic
سن: 49
زبان مادری:
کروات

Mario Saraf

Mario Saraf
سن: 23
زبان مادری:
کروات

Samir Slivka

Samir Slivka
Bratislava, اسلواکی
سن: 32
زبانهای ماری:
کروات
اسلوواکی

Katarina Ruščić

Katarina Ruščić
سن: 22
زبان مادری:
کروات

Djuro Stankovic

Djuro Stankovic
سن: 28
زبانهای ماری:
کروات
صربی

Sara Cakic

Sara Cakic
Helsinki, فنلاند
سن: 30
زبانهای ماری:
کروات
صربی

Jurica Katalinić

Jurica Katalinić
Subotica, صربستان
سن: 63
زبان مادری:
کروات

Tonina Arapov

Tonina Arapov
Zagreb- Trešnjevka- sjever, کرواسی
زبان مادری:
کروات

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, کرواسی
سن: 43
زبان مادری:
کروات

Nađa Arnautović

Nađa Arnautović
سن: 19
زبان مادری:
کروات

Ivan trubelja

Ivan trubelja
سن: 29
زبان مادری:
کروات

Snežana Rafailović

Snežana Rafailović
Belgrade, صربستان
سن: 48
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات
صربی

Lejla Halić

Lejla Halić
سن: 20
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات

Mia Si

Mia Si
Vienna, اتريش
سن: 26
زبانهای ماری:
آلمانی (اتريش)
کروات

Rudi Sinožić

Rudi Sinožić
Rotterdam, هلند
سن: 25
زبان مادری:
کروات

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به