دوستان زبان آموز کروات

Petra Pan

Petra Pan
Split, کرواسی
سن: 24
زبان مادری:
کروات

Snežana Rafailović

Snežana Rafailović
Belgrade, صربستان
سن: 48
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات
صربی

Ludovic Udovicic

Ludovic Udovicic
Stari Mikanovci, کرواسی
سن: 34
زبان مادری:
کروات

Tonina Arapov

Tonina Arapov
Zagreb- Trešnjevka- sjever, کرواسی
زبان مادری:
کروات

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, آلمان
سن: 30
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات

Ivona Platnar

Ivona Platnar
Zagreb, کرواسی
سن: 45
زبان مادری:
کروات

Bojan Paskalj

Bojan Paskalj
سن: 28
زبان مادری:
کروات

Ivana Čigir

Ivana Čigir
Zagreb, کرواسی
سن: 28
زبان مادری:
کروات

Janja Bilandžija

Janja Bilandžija
Zagreb, کرواسی
سن: 61
زبان مادری:
کروات

Tihana Roosa

Tihana Roosa
Kaiserslautern, آلمان
سن: 32
زبان مادری:
کروات

Ana Spaic

Ana Spaic
Zagreb, کرواسی
سن: 26
زبان مادری:
کروات

Davor Prpić

Davor Prpić
Zagreb - Centar, کرواسی
سن: 44
زبان مادری:
کروات

Miro Godi

Miro Godi
سن: 45
زبان مادری:
کروات

Marinko Barčan

Marinko Barčan
سن: 41
زبان مادری:
کروات

Marija Komljenović

Marija Komljenović
Velika Gorica, کرواسی
سن: 26
زبان مادری:
کروات

Matija Gjuretek

Matija Gjuretek
Zagreb, کرواسی
سن: 20
زبان مادری:
کروات

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به