دوستان زبان آموز کروات

Manuela Stričak

Manuela Stričak
سن: 50
زبان مادری:
کروات

Marinko Barčan

Marinko Barčan
سن: 41
زبان مادری:
کروات

Sara Cakic

Sara Cakic
Helsinki, فنلاند
سن: 30
زبانهای ماری:
کروات
صربی

Tonina Arapov

Tonina Arapov
Zagreb- Trešnjevka- sjever, کرواسی
زبان مادری:
کروات

Davor Prpić

Davor Prpić
Zagreb - Centar, کرواسی
سن: 43
زبان مادری:
کروات

Ivona Platnar

Ivona Platnar
Zagreb, کرواسی
سن: 45
زبان مادری:
کروات

Vesna Latin

Vesna Latin
Munich, آلمان
سن: 42
زبان مادری:
کروات

Daria G

Daria G
Zagreb - Centar, کرواسی
سن: 19
زبان مادری:
کروات

Anita Sinanbegovic

Anita Sinanbegovic
Turku, فنلاند
سن: 25
زبانهای ماری:
فنلاندی
کروات

Ana Hukman

Ana Hukman
سن: 23
زبان مادری:
کروات

Nađa Arnautović

Nađa Arnautović
سن: 20
زبان مادری:
کروات

Rudi Sinožić

Rudi Sinožić
Rotterdam, هلند
سن: 25
زبان مادری:
کروات

Vuk Antic

Vuk Antic
Kragujevac, صربستان
سن: 24
زبانهای ماری:
ایرلندی
کروات

Luka Fuke

Luka Fuke
سن: 13
زبان مادری:
کروات

Monika Simic

Monika Simic
Bijeljina, بوسنی و هرزگوین
سن: 16
زبان مادری:
کروات

Mario Saraf

Mario Saraf
سن: 23
زبان مادری:
کروات

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به