دوستان زبان آموز گجراتی

kanu parmar

kanu parmar
سن: 23
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Kanji Pampania

Kanji Pampania
Ahmedabad, هند
سن: 28
زبان مادری:
گجراتی

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, هند
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

JIGNESHKUMAR PARMAR

JIGNESHKUMAR PARMAR
سن: 25
زبان مادری:
گجراتی

fevin thumbar

fevin thumbar
سن: 16
زبان مادری:
گجراتی

Jagdish Patel

Jagdish Patel
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, هند
سن: 30
زبان مادری:
گجراتی

Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya
Vigan, فیلیپین
سن: 20
زبان مادری:
گجراتی

Hiru Patel

Hiru Patel
سن: 26
زبان مادری:
گجراتی

Rahul Joshi

Rahul Joshi
Gujarat, نپال
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Farzana Dudhwala

Farzana Dudhwala
Oxford, انگلستان
سن: 28
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
گجراتی

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Jay Mehta

Jay Mehta
سن: 25
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Arjun Chorge

Arjun Chorge
Vadodara, هند
سن: 28
زبانهای ماری:
گجراتی
ماراتی

Smit Dave

Smit Dave
سن: 20
زبان مادری:
گجراتی

Frank Jr Abegenle

Frank Jr Abegenle
Sūrat, هند
سن: 25
زبان مادری:
گجراتی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به