بیان ساعت

без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

همچنین امکان دارد که در روسی زمان را با استفاده از گفتن ساعت و بعد دقیقه اطلاع دهیم. اگر نیاز بود در ادامه با گفتن واژه های утра ( از چهار صبح تا ظهر)؛ дня ( از ظهر تا پنج عصر)؛ вечера ( از پنج عصر تا نیمه شب) یا ночи (یا از نیمه شب تا چهار صبح) برای مثال:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

ساعت

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

صدا برای تمام عبارت های روسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید