خانواده و روابط

در اینجا عبارت های روسی مفید برای صحبت کردن درباره خانواده و روابط می آید یاد بگیرید چگونه درباره برادر و خواهر، بچه ها، و دیگر اعضای خانواده، صحبت کنید و همچنین وضعیت شخصی خود را توصیف کنید.

برادر و خواهر

у тебя есть брат или сестра?برادر یا خواهر داری؟
да, у меня есть ...
брат
сестра
старший брат
младшая сестра
два брата
две сестры
брат и две сестры
нет, я единственный ребенокنه، من تک فرزند هستم

بچه و نوه

у тебя есть дети?بچه داری؟
да, у меня ...
мальчик и девочка
малыш
три ребенка
у меня нет детейبچه ندارم
у вас есть внуки?نوه داری؟

والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ

твои родители еще живы?
где живут твои родители?والدینت کجا زندگی می کنند؟
чем занимаются твои родители?والدینت چه کار می کنند؟
чем занимается твой отец?پدرت چه کار می کند؟
чем занимается твоя мать?مادرت چه کار می کند؟
твои бабушка и дедушка еще живы?پدر بزرگ و مادر بزرگت زنده اند؟
где они живут?آنها کجا زندگی می کنند؟

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید