عبارت های زمان

در اینجا چند اصطلاح روسی مرتبط با زمان آمده است.

تعیین روز

позавчераپریروز
вчераدیروز
сегодняامروز
завтраفردا
послезавтраپس فردا

تعیین زمان طی روز

утромصبح
днёмبعد از ظهر
вечеромعصر
ночью
вчера утромدیروز صبح
вчера днёмدیروز بعد از ظهر
вчера вечеромدیشب
сегодня утромامروز صبح
сегодня днёмامروز بعد از ظهر
сегодня вечеромامشب
завтра утромفردا صبح
завтра днёмفردا بعد از ظهر
завтра вечеромفردا شب

تعیین هفته، ماه، یا سال

на прошлой неделеهفته گذشته
в прошлом месяцеماه گذشته
в прошлом годуپارسال
на этой неделеاین هفته
в этом месяцеاین ماه
в этом годуامسال
на следующей неделеهفته آینده
в следующем месяцеماه آینده
в следующем годуسال آینده

دیگر عبارت های مربوط به زمان

сейчасحالا
тогда
потомسپس
немедленноهمین حالا
прямо сейчасهمین حالا
скороبه زودی
раньшеزودتر
позжеدیرتر
недавно
пять минут назадپنج دقیقه قبل
полчаса назад
час назадیک ساعت قبل
неделю назадیک هفته پیش
две недели назадدو هفته پیش
месяц назадیک ماه قبل
год назадدو سال پیش
давным-давноخیلی وقت پیش
через десять минутدر ده دقیقه
через часدر یک ساعت
через неделюدر یک هفته
через десять днейدر ده روز
через три неделиدر سه هفته
через два месяцаدر دوماه
через десять летدر ده سال
в предыдущий деньروز گذشته
на предыдущей неделеهفته گذشته
в предыдущем месяцеماه گذشته
в предыдущем годуسال گذشته
на следующий деньروز بعد
на следующей неделеهفته آینده
в следующем месяцеماه آینده
в следующем годуسال آینده

مدت زمان

مدت زمان در روسی معمولا با استفاده از واژه на مانند مثالهای زیر؛ توضیح داده میشود:

я жил в Швеции шесть месяцев
я работаю здесь девять летنه سال اینجا کار کرده ام
завтра я уезжаю во Францию на две неделиفردا برای دو هفته به فرانسه می روم
на прошлой неделе мы ездили в Нью-Йорк на три дня
мы долго плавалиمدت طولانی داشتیم شنا می کردیم

تکرار

никогдаهرگز
редкоبه ندرت
поройگاهی
иногдаبعضی اوقات
частоاغلب
обычноمعمولاً
всегдаهمیشه
каждый деньهر روز
ежедневноهر روز
каждую неделюهر هفته
еженедельноهر هفته
каждый месяцهر ماه
ежемесячноهر ماه
каждый годهرسال
ежегодноهرسال
sound

صدا برای تمام عبارت های روسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید