مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج روسی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

как дела?حالت چه طور هست ؟
как ты?تو چه طوری؟
как оно?چه طوری؟
как поживаешь?احوالت چه طور هست ؟
как жизнь?زندگی چه طور هست ؟
прекрасно, спасибо or отлично, спасибоخوبم، ممنون
нормально, спасибоخوبم، ممنون
неплохо, спасибоخیلی بد نیست، متشکرم
ничего, спасибоخوبه، متشکرم
не очень хорошо
а ты как?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

чем сейчас занимаешься?چه کار می کنی؟
чем занимался?این روز ها چه کار می کنی؟
чем занималась?
много работалخیلی کار می کنم
много работалаworking a lot (said by a woman)
много училсяخیلی درس می خونم
много училасьstudying a lot (said by a woman)
я был очень занятخیلی سرم شلوغ بوده
я была очень занятаI've been very busy (said by a woman)
тем же, чем обычноطبق معمول
ничем особеннымنه خیلی
я только что вернулся из ...
я только что вернулась из ...I've just come back from ... (said by a woman)
Египта

پرسیدن این که کسی کجا هست

где ты?کجایی؟
я ...
дома
на работе
в городе
на природе
в магазине
в поезде
у Владимира

پرسیدن درباره برنامه های کسی

у тебя есть планы на лето?برای تابستان برنامه ای داری؟
что ты делаешь на ...?
Рождество
Новый год
Пасху

سیگار کشیدن

ты куришь?
вы курите?سیگار می کشید؟
да, я курю
нет, я не курюنه، سیگار نمی کشم
ты не против, если я закурю?اشکال نداره سیگار بکشم؟
вы не против, если я закурю?
желаешь сигарету? or хочешь сигарету?سیگار می خواهی؟
у тебя нет сигареты?
у тебя есть прикурить?فندک داری؟
у тебя есть пепельница?
я прекратил курить
я прекратила куритьI've stopped smoking (said by a woman)
я бросилترک کرده ام
я бросилаI've given up (said by a woman)
я пытаюсь бросить
sound

صدا برای تمام عبارت های روسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.