اعداد

گفتن اعداد در روسی را بیاموزید.

اعداد اصلی

нольصفر
один (одна, одно) or разیک
дваدو
триسه
четыреچهار
пятьپنج
шестьشش
семьهفت
восемьهشت
девятьنه
десятьده
одиннадцатьیازده
двенадцатьدوازده
тринадцатьسیزده
четырнадцатьچهارده
пятнадцатьپانزده
шестнадцатьشانزده
семнадцатьهفده
восемнадцатьهجده
девятнадцатьنوزده
двадцатьبیست
двадцать одинبیست و یک
двадцать дваبیست و دو
двадцать триبیست و سه
etc
тридцатьسی
сорокچهل
пятьдесятپنجاه
шестьдесятشصت
семьдесятهفتاد
восемьдесятهشتاد
девяностоنود
стоصد
двестиدویست
тристаسیصد
тысячаهزار
две тысячиدوهزار
три тысячиسه هزار
миллионیک میلیون
миллиардیک بیلیون
sound

صدا برای تمام واژگان روسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید