روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در روسی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

понедельникدوشنبه
вторникسه شنبه
средаچهارشنبه
четвергپنج شنبه
пятницаجمعه
субботаشنبه
воскресеньеیکشنبه
в понедельникدر دوشنبه
во вторникدر سه شنبه
в средуدر چهارشنبه
в четвергدر پنجشنبه
в пятницуدر جمعه
в субботуدر شنبه
в воскресеньеدر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان روسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.