رومانیایی

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او رومانیایی خود را تمرین کنید.

چرا زبان رومانیایی را بیاموزیم؟

تجارت
رومانی از تعداد زیادی نمایشگاههای تجاری با شمار قابل توجهی از تاجران میزبانی میکند. تسلط به زبان رومانیایی به شما کمک میکند که در انعقاد قراردهای تجاری برنده باشید.

گردشگری
در حدود ده میلیون نفر هرساله از رومانی برای زیبایی طبیعی؛ تاریخ غنی و میراث فرهنگی آن بازدید میکنند. دانستن زبان رومانیایی شرکت شما در جشنها را تضمین میکند.