موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های سوئدی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

Hjälp!کمک!
Var försiktig!مراقب باشید!
Se upp!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Var snäll och hjälp migلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

Ring en ambulans!آمبولانس خبر کنید!
Jag behöver en läkareاحتیاج به دکتر دارم
Det har hänt en olyckaتصادف شده
Skynda på snälla!لطفاً عجله کنید!
Jag har skurit migخودم را زخمی کردم
Jag har bränt migخودم را سوزانده ام
Är du ok?حالت خوبه؟
Är alla ok?همه چیز خوبه؟

جرم

Stanna, tjuv!بایست، دزد!
Ring polisen!پلیس خبر کنید!
Min plånbok har blivit stulenکیف پولم رو دزدیده اند
Min portmonnä har blivit stulenکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
Min handväska har blivit stulenکیف دستی ام رو دزدیده اند
Min laptop har blivit stulenلپ تاپم رو دزدیده اند
Min telefon har blivit stulenتلفنم دزدیده شده
Jag skulle vilja anmäla en stöldمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
Min bil har haft inbrottماشینم را دزد زده است
Jag har blivit rånadبه من دستبر زده شده
Jag har blivit överfallenبه من حمله شده

آتش

Det brinner!آتش!
Ring brandkåren!آتش نشانی رو خبر کنید!
Känner du att det luktar rök?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
Det brinnerآنجا آتش گرفته
Byggnaden brinnerساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

Jag är vilseگم شده ام
Vi är vilseگم شده ایم
Jag kan inte hitta …نمی تونم …م رو پیدا کنم
mina nycklarکلیدها
mitt passگذرنامه
min mobilموبایل
Jag har tappat ……م رو گم کرده ام
min plånbokکیف پول
min väskaکیف زنانه
min kameraدوربین
Jag är utelåst från …در …م به رویم قفل شده
min bilماشین
mitt rumاتاق
Snälla, lämna mig ifredلطفاً من رو تنها بگذارید
Försvinn!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های سوئدی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید