موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های سوئدی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

hjälp!کمک!
var försiktig!مراقب باشید!
se upp!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
var snäll och hjälp migلطفاً کمکم کنید!
ring en ambulans!آمبولانس خبر کنید!
jag behöver en läkareاحتیاج به دکتر دارم
det har hänt en olyckaتصادف شده
skynda på snälla!لطفاً عجله کنید!
är du ok?حالت خوبه؟
är alla ok?همه چیز خوبه؟
stanna, tjuv!بایست، دزد!
ring polisen!پلیس خبر کنید!
min plånbok har blivit stolen
min väska har blivit stolenکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
jag skulle vilja anmäla en stöldمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
min bil har haft inbrottماشینم را دزد زده است
jag har bilivt rånadبه من دستبر زده شده
jag har blivit överfallenبه من حمله شده
det brinner!آتش!
ring brandkåren!آتش نشانی رو خبر کنید!
jag är vilseگم شده ام
vi är vilseگم شده ایم
jag kan inte hitta min ...
jag har tappat ...
mina nycklar
mitt pass
min plånbok
min väska
min kamera
jag är utelåst ur min ...
bil
rum
lämna mig ifredلطفاً من رو تنها بگذارید
försvinn!از جلوی من کنار برو!