موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های سوئدی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

hjälp!کمک!
var försiktig!مراقب باشید!
se upp!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
var snäll och hjälp migلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

ring en ambulans!آمبولانس خبر کنید!
jag behöver en läkareاحتیاج به دکتر دارم
det har hänt en olyckaتصادف شده
skynda på snälla!لطفاً عجله کنید!
jag har skurit migخودم را زخمی کردم
jag har bränt migخودم را سوزانده ام
är du ok?حالت خوبه؟
är alla ok?همه چیز خوبه؟

جرم

stanna, tjuv!بایست، دزد!
ring polisen!پلیس خبر کنید!
min plånbok har blivit stulenکیف پولم رو دزدیده اند
min väska har blivit stulenکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
min handväska har blivit stulenکیف دستی ام رو دزدیده اند
min laptop har blivit stulenلپ تاپم رو دزدیده اند
min telefon har blivit stulenتلفنم دزدیده شده
jag skulle vilja anmäla en stöldمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
min bil har haft inbrottماشینم را دزد زده است
jag har blivit rånadبه من دستبر زده شده
jag har blivit överfallenبه من حمله شده

آتش

det brinner!آتش!
ring brandkåren!آتش نشانی رو خبر کنید!
känner du att det luktar rök?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
det brinnerآنجا آتش گرفته
byggnaden brinnerساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

jag är vilseگم شده ام
vi är vilseگم شده ایم
jag kan inte hitta …نمی تونم …م رو پیدا کنم
jag kan inte hitta mina nycklarنمی تونم کلیدهام رو پیدا کنم
jag kan inte hitta mitt passنمی تونم گذرنامهم رو پیدا کنم
jag kan inte hitta min mobilنمی تونم موبایلم رو پیدا کنم
jag har tappat ……م رو گم کرده ام
jag har tappat min plånbokکیف پولم رو گم کرده ام
jag har tappat min väskaکیف زنانهم رو گم کرده ام
jag har tappat min kameraدوربینم رو گم کرده ام
jag är utelåst från …در …م به رویم قفل شده
jag är utelåst från min bilدر ماشینم به رویم قفل شده
jag är utelåst från mitt rumدر اتاقم به رویم قفل شده
snälla, lämna mig ifredلطفاً من رو تنها بگذارید
försvinn!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های سوئدی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.