مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج سوئدی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

hur står det till?حالت چه طور هست ؟
hur är läget?چه طوری؟
jag är bra, tackخوبم، ممنون
jag är OK, tackخوبم، ممنون
inte så dåligt, tackخیلی بد نیست، متشکرم
inte så braخیلی خوب نیست
hur är det med dig?تو چه طوری؟
och du?تو چه طور؟
och du själv?تو چه طور؟
vad har du haft för dig?این روز ها چه کار می کنی؟
jobbat mycketخیلی کار می کنم
studerat mycketخیلی درس می خونم
jag har varit väldigt upptagenخیلی سرم شلوغ بوده
samma som vanligtطبق معمول
inte mycketنه خیلی
jag har precis kommit tillbaka från ...