اعداد

گفتن اعداد در سوئدی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nollصفر
ettیک
tvåدو
treسه
fyraچهار
femپنج
sexشش
sjuهفت
åttaهشت
nioنه
tioده
elvaیازده
tolvدوازده
trettonسیزده
fjortonچهارده
femtonپانزده
sextonشانزده
sjuttonهفده
artonهجده
nittonنوزده
tjugoبیست
tjugoettبیست و یک
tjugotvåبیست و دو
tjugotreبیست و سه
tjugofyra
tjugofem
tjugosex
tjugosju
tjugoåtta
tjugonio
trettioسی
trettioett
trettiotvå
trettiotre
trettiofyra
trettiofem
trettiosex
trettiosju
trettioåtta
trettionio
fyrtioچهل
fyrtioett
fyrtiotvå
fyrtiotre
femtioپنجاه
sextioشصت
sjuttioهفتاد
åttioهشتاد
nittioنود
etthundraصد
etthundraettصد و سه
tvåhundraدویست
trehundraسیصد
ettusenهزار
tvåtusenدوهزار
tretusenسه هزار
en miljonیک میلیون
en miljardیک بیلیون

تکرار

en gångیک بار
två gångerدو بار
tre gångerسه بار
fyra gångerچهار بار
fem gångerپنج بار

اعداد ترتیبی

förstaاول
andraدوم
tredjeسوم
fjärdeچهارم
femteپنجم
sjätteششم
sjundeهفتم
åttondeهشتم
niondeنهم
tiondeدهم
elfteیازدهم
tolfteدوازدهم
trettondeسیزدهم
fjortondeچهاردهم
femtondeپانزدهم
sextondeشانزدهم
sjuttondeهفدهم
artondeهجدهم
nittondeنوزدهم
tjugondeبیستم
tjugoförstaبیست و یکم
tjugoandraبیست و دوم
tjugotredjeبیست و سوم
trettiondeسی ام
fyrtiondeچهلم
femtiondeپنجاهم
sextiondeشصتم
sjuttiondeهفتادم
åttiondeهشتادم
nittiondeنودم
hundradeصدم

باقی واژگان مفید

ungefär یا cirkaتقریبا
över یا mer änبیشتر
under یا mindre änکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3294۳،۲۹۴
9755۹،۷۵۵
2 608 411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان سوئدی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.