اعداد

گفتن اعداد در سوئدی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nollصفر
ettساعت یک
tvåساعت دو
treساعت سه
fyraساعت چهار
femساعت پنج
sexساعت شش
sjuساعت هفت
åttaساعت هشت
nioساعت نه
tioساعت ده
elvaساعت یازده
tolvساعت دوازده
trettonسیزده
fjortonچهارده
femtonپانزده
sextonشانزده
sjuttonهفده
artonهجده
nittonنوزده
tjugoبیست
tjugoettبیست و یک
tjugotvåبیست و دو
tjugotreبیست و سه
trettioسی
fyrtioچهل
femtioپنجاه
sextioشصت
sjuttioهفتاد
åttioهشتاد
nittioنود
ett hundraصد
ett hundra ettصد و سه
tvåhundraدویست
trehundraسیصد
ett tusenهزار
tvåtusenدوهزار
tretusenسه هزار
en miljonیک میلیون
en miljardیک بیلیون

اعداد ترتیبی

förstaاول
andraدوم
tredjeسوم
fjärdeچهارم
femteپنجم
sjätteششم
sjundeهفتم
åttondeهشتم
niondeنهم
tiondeدهم
elfteیازدهم
tolfteدوازدهم
trettondeسیزدهم
fjortondeچهاردهم
femtondeپانزدهم
sextondeشانزدهم
sjuttondeهفدهم
artondeهجدهم
nittondeنوزدهم
tjugondeبیستم
tjugoförstaبیست و یکم
tjugoandraبیست و دوم
tjugotredjeبیست و سوم