نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در سوئدی بیاموزید.

nordشمال
nordostشمال شرق
ostشرق
sydostجنوب شرق
sydجنوب
sydvästجنوب غرب
västغرب
nordvästشمال غرب

باقی واژگان مفید

kartaنقشه
kompassقطب نما
att läsa av en kompassخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان سوئدی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.