روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در سوئدی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

måndagدوشنبه
tisdagسه شنبه
onsdagچهارشنبه
torsdagپنج شنبه
fredagجمعه
lördagشنبه
söndagیکشنبه
på måndagدر دوشنبه
på tisdagدر سه شنبه
på onsdagدر چهارشنبه
på torsdagدر پنجشنبه
på fredagدر جمعه
på lördagدر شنبه
på söndagدر یکشنبه
varje måndagهر دوشنبه
varje tisdagهر سه شنبه
varje onsdagهر چهارشنبه
varje torsdagهر پنج شنبه
varje fredagهر جمعه
varje lördagهر شنبه
varje söndagهر یکشنبه