ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در سوئدی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

januariژانویه
februariفوریه
marsمارس
aprilآوریل
majمه
juniژوئن
juliژوئیه
augustiاوت
septemberسپتامبر
oktoberاکتبر
novemberنوامبر
decemberدسامبر
i januariدر ژانویه
i februariدر فوریه
i marsدر مارس
i aprilدر آوریل
i majدر مه
i juniدر ژوئن
i juliدر ژوئیه
i augustiدر اوت
i septemberدر سپتامبر
i oktoberدر اکتبر
i novemberدر نوامبر
i decemberدر دسامبر

فصل ها

vårبهار
sommarتابستان
höstپاییز
vinterزمستان
på vårenدر بهار
på sommarenدر تابستان
på höstenدر پاییز
på vinternدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان سوئدی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید