عبارت های فرانسوی

در این قسمت شما عبارت های فرانسوی را برای استفاده از موقعیتهای روزمره بسیاری خواهید یافت.