آب و هوا

در اینجا چند عبارت فرانسوی که میتوانید برای صحبت کردن درباره آب و هوا استفاده کنید؛ آمده است.

quel temps fait-il?هوا چطور هست؟
est-ce qu'il fait beau?
il y a du soleilآفتابی-ه
il fait beauهوا خوبه
il ne fait pas beau
il pleutباران می آید
il neigeبرف می آید
il y a du ventبادی-ه
c'est humide
il y a du brouillardمه آلود-ه
il fait chaudگرم-ه
il fait froidسرد-ه