سلامتی

هنگام صحبت کردن درباره سلامتی خود این عبارت های فرانسوی را مفید خواهید یافت.

توصیف علائم بیماری

Qu'est-ce qui ne va pas?چی شده؟
Je me sens malحالم خوب نیست
Je ne me sens pas très bienحالم خیلی خوب نیست
Je suis maladeبیمارم
Je me suis coupéدستم را بریده ام
J'ai mal à la têteسردرد دارم
J'ai un mal de tête atroceسردرد شدیدی دارم
Je ne vais pas bienخوب نیستم
J'ai la grippeسرما خورده ام
Je vais vomirدارم مریض می شوم
J'ai vomiمریض شده ام
J'ai une douleur dans ……-م درد می کنه
le couگردن
J'ai mal ……-م اذیت می کنه
aux piedsپاها
aux genouxزانوها
J'ai mal au dosکمرم درد می کنه

عبارت های مفید دیگر

Vous avez …?… دارید؟
des calmants/analgésiquesمسکن
du paracétamolپاراسیتامول
de l'aspirineآسپرین
des pansementsچسب زخم
Comment tu te sens?حالت چطوره؟
Tu te sens bien?حالت خوبه؟
Tu te sens mieux?حالت بهتره؟
J'espère que tu vas vite guérirامیدوارم زودتر بهتر بشی
Rétablis-toi vite!امیدوارم زودتر خوب بشی!
Il faut que je voie un médecinباید دکتر را ببینم
Je pense que tu devrais aller voir un médecinفکر می کنم باید بری دکتر ببیندت
Tu connais un bon …?… خوبی می شناسی؟
médecinدکتر
dentisteدندانپزشک
Vous savez où est la pharmacie de garde?می دانید داروخانه شبانه روزی کجاست؟
sound

صدا برای تمام عبارت های فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.