سلامتی

هنگام صحبت کردن درباره سلامتی خود این عبارت های فرانسوی را مفید خواهید یافت.

je suis en bonne santé
je ne me sens pas bienحالم خوب نیست
je ne me sens pas très bienحالم خیلی خوب نیست
je dois voir un docteurباید دکتر را ببینم
je voudrais voir un docteurمی خواهم دکتر را ببینم
j'ai mal à la têteسردرد دارم
as-tu un cachet?
avez-vous un antalgique?
j'ai la nauséeبیمارم
j'ai envie de vomirبیمارم
je me suis coupé(e)خودم را زخمی کردم
j'ai une douleur ...
au cou
au dos
dans la poitrine
c'est douloureux
ça fait mal?
est-ce cassé?
c'est une fracture
c'est une entorse