در آرایشگاه

اینها برخی‌ از عبارت‌های فرانسوی هستند که هنگام کوتاه کردن یا رنگ کردن مو‌هایتان در آرایشگاه نیاز دارید.

je voudrais une coupe de cheveux
dois-je prendre rendez-vous?باید وقت بگیرم؟
êtes-vous disponible maintenant?می توانید الآن من را ببینید؟
que souhaitez-vous?چه می خواهید؟
une coupe simple
une permanente
je voudrais des mêchesمی خواهم کمی ‌‌هایلایت کنید
je voudrais me faire teindre
voulez-vous un shampooing?می خواهید من بشورم؟
combien voulez-vous que je coupe?چقدر می خواهید کوتاه بشه؟
pas trop courtنه خیلی‌ کوتاه
assez courtنسبتاً کوتاه
très courtخیلی کوتاه
à rasکاملاً بتراشید
voulez-vous ...?
du gel
un peu de gel
de la laque
rien, merciهیچی‌ متشکرم