در اداره پست

این عبارت های فرانسوی برای خرید تمبر، فرستادن نامه، یا استفاده از خدمات دیگر در اداره پست به شما کمک می کند.

je voudrais une enveloppe, s'il vous plaîtیک پاکت می خواهم لطفاً
je voudrais un paquet d'enveloppesیک بسته پاکت نامه می خواهم لطفاً
je voudrais un timbre pour l'Angleterre, s'il vous plaît
je voudrais deux timbres pour l'Angleterre, s'il vous plaît
je voudrais envoyer cette lettre en ...
Angleterre
Allemagne
Espagne
Italie
je voudrais envoyer cette carte postale en Angleterre
je voudrais envoyer ce paquet en Angleterre