در شهر

در اینجا چند عبارت فرانسوی و چند تابلو و علامت رایج می بینید که به هنگام دیدن کردن از یک شهر یا شهرستان می توانند مفید باشند.

pardon, ...
où est ...?
la poste
la banque
le salon de coiffure
l'office de tourisme
le centre-ville
la gare
la gare routière
le port
l'hôpital le plus proche
le commissariat de police

چیزهایی که ممکن است ببینید

Centre-villeمرکز شهر
Arrêt de busایستگاه اتوبوس
Taxisتاکسی
Métroمترو
Hôpitalبیمارستان
Bibliothèque municipaleکتابخانه عمومی
Bureau de posteاداره پست
Pelouse interditeوارد چمن نشوید