عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه فرانسوی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

ouiبله
nonخیر
peut-êtreشاید
s'il vous plaîtلطفاً
merciمتشکرم
merci beaucoupخیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

je vous en prieخواهش می کنم
de rienقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

salutسلام
bonjourسلام
bonsoirشب به خیر (بعد از شش عصر استفاده می شود)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

au revoirخداحافظ
bonne nuitشب به خیر
Bonne soirée!
Bonne fin de soirée!
à plus!به امید دیدار!
Salut!خداحافظ
à bientot!به امید دیدار به زودی!
à plus tard! یا À tout à l'heure!به امید دیدار در آینده!
à demain!فردا می بینمت!
bonne journée!روز خوبی داشته باشی!
bon weekend!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

excusez-moiببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
Désolé(e) یا Pardonمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

pas de souciاشکالی نداره
Ce n'est pas graveمسئله ای نیست
ce n'est rien یا Ça ne fait rienمسئله ای نیست

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

Vous parlez français?
Je ne parle pas français
Je ne parle pas très bien français
Je parle un peu français
Je parle juste un peu français
Je parle très mal français
pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît?لطفاً آهسته تر صحبت کنید
pourriez-vous me l'écrire, s'il vous plaît?لطفاً آن را بنویسید
pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît?می توانید آن را تکرار کنید؟
je comprendsمی فهمم
je ne comprends pasنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

je saisمی دانم
je ne sais pasنمی دانم
excusez-moi, où sont les toilettes? یا Excusez-moi, où se trouvent les toilettes?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Entréeورود
Sortieخروج
Sortie de secoursخروج اضطراری
Poussezفشار دهید
Tirezبکشید
Toilettesتوالت
WCدستشویی
Hommesمردانه
Damesزنانه
Libreخالی
Occupéدر حال استفاده یا اشغال
Hors serviceخراب
Interdiction de fumerسیگار نکشید
Privéخصوصی
Entrée interditeورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.