سفر

در اینجا عبارت های فرانسوی عمومی می آیند که برای انواع سفر مناسبند.

où se trouve ...?
la gare routière
la gare
l'aéroport
où puis-je trouver un taxi?کجا می توانم تاکسی بگیرم؟
bon voyage!سفر خوبی داشته باشی!
la voitureماشین
l'autobusاتوبوس
le carاتوبوس بین شهری
l'avionهواپیما
le trainقطار
le bateau
le ferryکشتی
le taxiتاکسی
le vélo
en busبا اتوبوس
en avionبا هواپیما
en trainبا قطار
en bateauبا قایق
à piedپیاده