موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های فرانسوی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

در فرانسه میتوانید برای خدمات اورژانس با گرفتن شماره پانزده برای کمک پزشکی؛ هفده برای پلیس یا هجده برای آتش نشانی تماس بگیرید. از خط موبایل با گرفتن صد و دوازده با هر کدام از این خدمات تماس بگیرید.

au secours! یا à l'aide!کمک!
Faites attention!مراقب باشید!
Attention!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Aidez-moi, s'il vous plaîtلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

Appelez une ambulance!آمبولانس خبر کنید!
J'ai besoin d'un médecinاحتیاج به دکتر دارم
Il y a eu un accidentتصادف شده
Dépêchez-vous, s'il vous plaît!لطفاً عجله کنید!
Je me suis coupé(e)خودم را زخمی کردم
Je me suis brûléخودم را سوزانده ام
Ça va?حالت خوبه؟
Tout le monde va bien?همه چیز خوبه؟

جرم

Au voleur!بایست، دزد!
Appelez la police!پلیس خبر کنید!
On m'a volé mon portefeuilleکیف پولم رو دزدیده اند
On m'a volé mon portemonnaieکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
On m'a volé mon sac à mainکیف دستی ام رو دزدیده اند
On m'a volé mon ordinateur portableلپ تاپم رو دزدیده اند
On m'a volé mon téléphoneتلفنم دزدیده شده
Je voudrais déclarer un volمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
On m'a forcé ma voitureماشینم را دزد زده است
On m'a dépouillé(e)به من دستبر زده شده
On m'a agressé(e)به من حمله شده

آتش

Au feu!آتش!
Appelez les pompiers!آتش نشانی رو خبر کنید!
Sentez-vous cette odeur de brûlé?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
Il y a le feuآنجا آتش گرفته
Le bâtiment est en feuساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

Je suis perdu(e)گم شده ام
On est perdu(e)s یا nous sommes perdu(e)sگم شده ایم
Je ne retrouve pas …نمی تونم …م رو پیدا کنم
mes clésکلیدها
mon passeportگذرنامه
mon portableموبایل
J'ai perdu ……م رو گم کرده ام
mon portefeuilleکیف پول
mon portemonnaieکیف زنانه
mon appareil photoدوربین
J'ai fermé la porte de ma … en laissant la clé à l'intérieurدر …م به رویم قفل شده
voitureماشین
chambreاتاق
Laissez-moi tranquille, s'il vous plaîtلطفاً من رو تنها بگذارید
Allez-vous en!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.