پرسیدن و آدرس دادن

این عبارتهای فرانسوی را زمانی که گم شدید یا اگر بخواهید به دیگران جهت خاصی را بگویید، سودمند خواهید یافت.

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteدرست
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucheاولین خیابان سمت چپ بروید
prenez la première à gaucheاولین خیابان سمت چپ بروید
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau