پرسیدن و آدرس دادن

این عبارتهای فرانسوی را زمانی که گم شدید یا اگر بخواهید به دیگران جهت خاصی را بگویید، سودمند خواهید یافت.

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteدرست
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucheاولین خیابان سمت چپ بروید
prenez la première à gaucheاولین خیابان سمت چپ بروید
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید