اعداد

گفتن اعداد در فرانسوی را بیاموزید.

اعداد اصلی

zéroصفر
unیک
deuxدو
troisسه
quatreچهار
cinqپنج
sixشش
septهفت
huitهشت
neufنه
dixده
onzeیازده
douzeدوازده
treizeسیزده
quatorzeچهارده
quinzeپانزده
seizeشانزده
dix-septهفده
dix-huitهجده
dix-neufنوزده
vingtبیست
vingt-et-unبیست و یک
vingt-deuxبیست و دو
vingt-troisبیست و سه
vingt-quatreبیست و چهار
vingt-cinqبیست و پنج
vingt-sixبیست و شش
vingt septبیست و هفت
vingt-huitبیست و هشت
vingt-neufبیست و نه
trenteسی
trente-et-unسی و یک
trente-deuxسی و دو
quaranteچهل
cinquanteپنجاه
soixanteشصت
soixante-dixهفتاد
quatre-vingtsهشتاد
quatre-vingt-dixنود
centصد
cent-unصد و سه
deux-centsدویست
trois-centsسیصد
milleهزار
deux-milleدوهزار
trois-milleسه هزار
un millionیک میلیون
un milliardیک بیلیون

تکرار

une foisیک بار
deux foisدو بار
trois foisسه بار
quatre foisچهار بار
cinq foisپنج بار

اعداد ترتیبی

premierاول
deuxième ، secondدوم
troisièmeسوم
quatrièmeچهارم
cinquièmeپنجم
sixièmeششم
septièmeهفتم
huitièmeهشتم
neuvièmeنهم
dixièmeدهم
onzièmeیازدهم
douzièmeدوازدهم
treizièmeسیزدهم
quatorzièmeچهاردهم
quinzièmeپانزدهم
seizièmeشانزدهم
dix-septièmeهفدهم
dix-huitièmeهجدهم
dix-neuvièmeنوزدهم
vingtièmeبیستم
vingt-et-unièmeبیست و یکم
vingt-deuxièmeبیست و دوم
vingt-troisièmeبیست و سوم
trentièmeسی ام
quarantièmeچهلم
cinquantièmeپنجاهم
soixantièmeشصتم
soixante-dixièmeهفتادم
quatre-vingtièmeهشتادم
quatre-vingt-dixièmeنودم
centièmeصدم

باقی واژگان مفید

environتقریبا
plus deبیشتر
moins deکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3 294۳،۲۹۴
9 755۹،۷۵۵
2 608 411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.