اعداد

گفتن اعداد در فرانسوی را بیاموزید.

اعداد اصلی

zéroصفر
unیک
deuxدو
troisسه
quatreچهار
cinqپنج
sixشش
septهفت
huitهشت
neufنه
dixده
onzeیازده
douzeدوازده
treizeسیزده
quatorzeچهارده
quinzeپانزده
seizeشانزده
dix-septهفده
dix-huitهجده
dix-neufنوزده
vingtبیست
vingt-et-unبیست و یک
vingt-deuxبیست و دو
vingt-troisبیست و سه
vingt-quatreبیست و چهار
vingt-cinqبیست و پنج
vingt-sixبیست و شش
vingt septبیست و هفت
vingt-huitبیست و هشت
vingt-neufبیست و نه
trenteسی
trente-et-unسی و یک
trente-deuxسی و دو
quaranteچهل
cinquanteپنجاه
soixanteشصت
soixante-dixهفتاد
quatre-vingtsهشتاد
quatre-vingt-dixنود
centصد
cent-unصد و سه
deux-centsدویست
trois-centsسیصد
milleهزار
deux-milleدوهزار
trois-milleسه هزار
un millionیک میلیون
un milliardیک بیلیون

تکرار

une foisیک بار
deux foisدو بار
trois foisسه بار
quatre foisچهار بار
cinq foisپنج بار

اعداد ترتیبی

premierاول
deuxième ، secondدوم
troisièmeسوم
quatrièmeچهارم
cinquièmeپنجم
sixièmeششم
septièmeهفتم
huitièmeهشتم
neuvièmeنهم
dixièmeدهم
onzièmeیازدهم
douzièmeدوازدهم
treizièmeسیزدهم
quatorzièmeچهاردهم
quinzièmeپانزدهم
seizièmeشانزدهم
dix-septièmeهفدهم
dix-huitièmeهجدهم
dix-neuvièmeنوزدهم
vingtièmeبیستم
vingt-et-unièmeبیست و یکم
vingt-deuxièmeبیست و دوم
vingt-troisièmeبیست و سوم
trentièmeسی ام
quarantièmeچهلم
cinquantièmeپنجاهم
soixantièmeشصتم
soixante-dixièmeهفتادم
quatre-vingtièmeهشتادم
quatre-vingt-dixièmeنودم
centièmeصدم

باقی واژگان مفید

environتقریبا
plus deبیشتر
moins deکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3 294۳،۲۹۴
9 755۹،۷۵۵
2 608 411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید