اعداد

centصد
cent un or cent-unصد و سه
deux cents or deux-centsدویست
trois cents or trois-centsسیصد
milleهزار
deux milleدوهزار
trois milleسه هزار
un millionیک میلیون
un milliardیک بیلیون

اعداد ترتیبی

premier, premièreاول
deuxième or second, secondeثانیه
troisièmeسوم
quatrièmeچهارم
cinquièmeپنجم
sixièmeششم
septièmeهفتم
huitièmeهشتم
neuvièmeنهم
dixièmeدهم
onzièmeیازدهم
douzièmeدوازدهم
treizièmeسیزدهم
quatorzièmeچهاردهم
quinzièmeپانزدهم
seizièmeشانزدهم
dix-septièmeهفدهم
dix-huitièmeهجدهم
dix-neuvièmeنوزدهم
vingtièmeبیستم
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.