بدن انسان

در اینجا نام فرانسوی بخش های مختلف بدن انسان به همراه واژگان برای حسهای متفاوت آمده است.

la têteسر
l'oeilچشم
le nezبینی
l'oreilleگوش
la boucheدهان
la dentدندان
la joueگونه
les cheveux
les poils
la mainدست
le doigtانگشت
l'orteilپنجه
le pouceشست