بدن انسان

در اینجا نام فرانسوی بخش های مختلف بدن انسان به همراه واژگان برای حسهای متفاوت آمده است.

سر و صورت

barbeریش
joueگونه
mentonچانه
têteسر
cheveuxمو
oreilleگوش
oeilچشم
sourcilابرو
tympanپرده گوش
lobe d'oreilleلاله گوش
cilمژه
paupièreپلک
frontپیشانی
taches de rousseurکک و مک
mâchoireفک
lèvreلب
boucheدهان
nezبینی
narineسوراخ بینی
moustacheسبیل
langueزبان
dentدندان
ridesچروک

بالاتنه

pomme d'Adamسیب آدم
brasبازو
aisselleزیربغل
dosکمر
poitrineپستان
cage thoraciqueقفسه سینه
coudeآرنج
mainدست
doigtانگشت
ongleناخن دست
avant-brasساعد
articulation du doigtبند انگشت
nombrilناف
couگردن
mamelonنوک پستان
paumeکف دست
épauleشانه
gorgeگلو
pouceشست
tailleدور کمر
poignetمچ

پایین تنه

chevilleقوزک
anusمقعد
ventreشکم
gros orteilشست پا
derrièreباسن
fessesکفل
molletپشت ساق
piedپا
organes génitauxاندامهای تناسلی
aineکشاله ران
talonپاشنه
hancheکفل
genouزانو
jambeپا
pénisآلت تناسلی مرد
poils pubiensموهای ناحیه تناسلی
tibiaساق پا
planteکف پا
testiculesبیضه
cuisseران
orteilپنجه
ongleناخن پا
vaginواژن

بخشهای چشم

cornéeقرنيه
orbiteکاسه چشم
globe oculaireکره چشم
irisعنبيه
rétineشبکيه
pupilleمردمک

بخشهای داخلی بدن

tendon d'Achilleتاندون آشیل
artèreسرخرگ
appendiceآپاندیس
vessieمثانه
vaisseau sanguinرگ
cerveauمغز
cartilageغضروف
côlonروده بزرگ
vésicule biliaireکيسه صفرا
coeurقلب
intestinsروده
gros intestinروده بزرگ
intestin grêleروده کوچک
reinsکلیه
ligamentرباط
foieجگر
poumonsریه
oesophageمری
pancréasپانکراس
organeارگان
prostateپروستات
rectumراست روده
rateطحال
estomacمعده
tendonتاندون
amygdalesلوزه
veineسیاهرگ
trachéeنای
utérusرحم

استخوان ها

claviculeترقوه
fémurاستخوان ران
humérusاستخوان بازو
rotuleکاسه زانو
pelvis یا bassinلگن خاصره
côteدنده
cage thoraciqueقفسه سینه
squeletteاسکلت
crâneجمجمه
colonne vertébraleستون فقرات
vertèbreمهره

مایعات بدن

bileصفرا
sangخون
mucusمخاط
mucositéبلغم
saliveبزاق
spermeمنی
sueurعرق
larmesاشک
urineادرار
vomiاستفراغ

باقی لغات مرتبط

osاستخوان
graisseچربی
chairگوشت
glandeغده
articulationمفصل
membreعضو بدن
muscleماهیچه
nerfعصب
peauپوست
système digestifسیستم گوارش
système nerveuxسیستم عصبی
respirerنفس کشیدن
pleurerگریه کردن
hoqueterسکسکه کردن
avoir le hoquetسکسکه داشتن
éternuerعطسه کردن
suerعرق کردن
urinerادرارکردن
vomirاستفراغ کردن
baillerخمیازه کشیدن

حس ها

odoratبویایی
toucherلامسه
vueبینایی
ouïeشنوایی
goûtچشایی
sentirبوییدن
toucherلمس کردن
voirدیدن
entendreشنیدن
goûterچشیدن
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید