نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در فرانسوی بیاموزید.

nordشمال
nord-estشمال شرق
estشرق
sud-estجنوب شرق
sudجنوب
sud-ouestجنوب غرب
ouestغرب
nord-ouestشمال غرب

باقی واژگان مفید

carteنقشه
boussoleقطب نما
lire une boussoleخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.