نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در فرانسوی بیاموزید.

nordشمال
nord-estشمال شرق
estشرق
sud-estجنوب شرق
sudجنوب
sud-ouestجنوب غرب
ouestغرب
nord-ouestشمال غرب
sound

صدا برای تمام واژگان فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.