کشورها و ملیت ها

چگونه گفتن نام کشورها و ملیتهای مختلف در فرانسوی را بیاموزید.

کشور

L'Angleterreانگلستان
Le Royaume-Uniپادشاهی متحد بریتانیا
La Grande-Bretagne
La Franceفرانسه
L'Allemagneآلمان
Les Pays-Basهلند
L'Espagneاسپانیا
Le Portugalپرتغال
L'Italieایتالیا
La Grèceیونان
La Suisseسوییس
L'Autricheاتریش
La Belgiqueبلژیک
La Pologneلهستان
Les États-Unisایالات متحده
Le Canadaکانادا
Le Québec
L'Australieاسترالیا
La Nouvelle-Zélandeنیوزلند
L'Irlandeایرلند
La Finlandeفنلاند
La Suèdeسوئد
La Norvègeنروژ
Le Danemarkدانمارک
L'Islandeایسلند
Le Japonژاپن
La Chineچین
L'Indeهند
L'Égypteمصر
La Turquieترکیه
La Russieروسیه

ملیت

anglaisانگلیسی
françaisفرانسوی
allemandآلمانی
néerlandaisهلندی
espagnolاسپانیایی
portugaisپرتغالی
italienایتالیایی
grecیونانی
suisseسوییس
autrichienاتریشی
belgeبلژیکی
polonaisلهستانی
américainآمریکایی
canadienکانادایی
australienاسترالیایی
néo-zélandaisنیوزلندی
irlandaisایرلندی
finlandaisفنلاندی
suédoisسوئدی
norvégienنروژی
danoisدانمارکی
islandaisایسلندی
japonaisژاپنی
chinoisچینی
indienهندی
égyptienمصری
turcترک
russeروس