بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به فنلاندی بیاموزید.

مبنای زمان ۲۴ ساعته به طور گسترده در فنلاندی استفاده میشود. اگر چه زمان ۱۲ ساعته هم مخصوصا در موارد کمتر رسمی معمول است.

پرسیدن ساعت

Mitä kello on?ساعت چنده؟
Tiedätkö, mitä kello on?می دانی ساعت چنده؟

بیان ساعت

Se on ……است
tasan ...دقیقاً …
noin ...حدود …
melkein ...تقریباً …
vähän yli ...تازه … شد
Yksiساعت یک
Kaksiساعت دو
Kolmeساعت سه
Neljäساعت چهار
Viisiساعت پنج
Kuusiساعت شش
Seitsemänساعت هفت
Kahdeksanساعت هشت
Yhdeksänساعت نه
Kymmenenساعت ده
Yksitoistaساعت یازده
Kaksitoistaساعت دوازده
Varttia yli yksiیک ربع بعد ازیک
Varttia yli kaksiیک ربع بعد ازدو
Puoli kaksiنیم ساعت بعد ازیک
Puoli kolmeنیم ساعت بعد ازدو
Varttia vaille kaksiیه ربع بهدو
Varttia vaille kolmeیه ربع بهسه
Viisi yli yksiیک و پنج دقیقه
Kymmenen yli yksiیک و ده دقیقه
Kaksikymmentä yli yksiیک و بیست دقیقه
Kaksikymmentäviisi yli yksiیک و بیست و پنج دقیقه
Viittä vaille kaksiپنج دقیقه به دو
Kymmentä vaille kaksiده دقیقه به دو
Kaksikymmentä vaille kaksiبیست دقیقه به دو
Kaksikymmentäviisi vaille kaksiبیست و پنج دقیقه به دو
Kymmenen viisitoistaده و پانزده دقیقه
Kymmenen kolmekymmentäده و سی دقیقه
Kymmenen neljäkymmentäviisiده و چهل و پنج دقیقه
Keskipäiväنیم روز
Keskiyöنیمه شب

همچنان برای گفتن زمان در فنلاندی میتوانید ابتدا ساعت را بگویید و بعد دقیقه؛ برای مثال:

11.47۱۱:۴۷ صبح
14.13۲:۱۳ بعد از ظهر

ساعت

Kelloni on …ساعتم … است
etuajassaجلو
jäljessäعقب
Tuo kello on vähän …ساعت کمی … است
etuajassaجلو
jäljessäعقب
sound

صدا برای تمام عبارت های فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.