عبارت های زمان

در اینجا چند اصطلاح فنلاندی مرتبط با زمان آمده است.

پریروز

Toissapäivänäپریروز
Eilenدیروز
Tänäänامروز
Huomennaفردا
Ylihuomennaپس فردا

تعیین زمان طی روز

Aamullaصبح
Iltapäivälläبعد از ظهر
Illallaعصر
Eilen aamullaدیروز صبح
Eilen iltapäivälläدیروز بعد از ظهر
Eilen illallaدیروز عصر
Tänä aamunaامروز صبح
Tänä iltapäivänäامروز بعد از ظهر
Tänä iltanaامروز عصر
Huomenaamunaفردا صبح
Huomenna iltapäivälläفردا بعد از ظهر
Huomeniltanaفردا عصر
Viime yönäدیشب
Tänä yönäامشب
Huomenyönäفردا شب

تعیین هفته، ماه، یا سال

Viime viikollaهفته گذشته
Viime kuussaماه گذشته
Viime vuonnaپارسال
Tällä viikollaاین هفته
Tässä kuussaاین ماه
Tänä vuonnaامسال
Ensi viikollaهفته آینده
Ensi kuussaماه آینده
Ensi vuonnaسال آینده

دیگر عبارت های مربوط به زمان

Viisi minuuttia sittenپنج دقیقه قبل
Tunti sittenیک ساعت قبل
Viikko sittenیک هفته پیش
Kaksi viikkoa sittenدو هفته پیش
Kuukausi sittenیک ماه قبل
Vuosi sittenدو سال پیش
Kauan aikaa sittenخیلی وقت پیش
Kymmenen minuutin kuluttuaدر ده دقیقه
Tunnin kuluttuaدر یک ساعت
Viikon kuluttuaدر یک هفته
Kymmenen päivän kuluttuaدر ده روز
Kolmen viikon kuluttuaدر سه هفته
Kahden kuukauden kuluttuaدر دوماه
Kymmenen vuoden kuluttuaدر ده سال
Edellisenä päivänäروز گذشته
Edellisellä viikollaهفته گذشته
Edellisessä kuussaماه گذشته
Edellisenä vuonnaسال گذشته
Seuraavana päivänäروز بعد
Seuraavalla viikollaهفته آینده
Seuraavassa kuussaماه بعد
Seuraavana vuonnaسال آینده

مدت زمان

Asuin Kanadassa kuusi kuukauttaشش سال در کانادا زندگی کردم
Olen työskennellyt täällä yhdeksän vuottaنه سال اینجا کار کرده ام
Olen asunut täällä elokuusta saakkaمن از اوت اینجا زندگی می کنم
Lähden huomenna Ranskaan kahdeksi viikoksiفردا برای دو هفته به فرانسه می روم
Uimme kauanمدت طولانی داشتیم شنا می کردیم
sound

صدا برای تمام عبارت های فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.