اعداد

گفتن اعداد در فنلاندی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nollaصفر
yksiساعت یک
kaksiساعت دو
kolmeساعت سه
neljäساعت چهار
viisiساعت پنج
kuusiساعت شش
seitsemänساعت هفت
kahdeksanساعت هشت
yhdeksänساعت نه
kymmenenساعت ده
yksitoistaساعت یازده
kaksitoistaساعت دوازده
kolmetoistaسیزده
neljätoistaچهارده
viisitoistaپانزده
kuusitoistaشانزده
seitsemäntoistaهفده
kahdeksantoistaهجده
yhdeksäntoistaنوزده
kaksikymmentäبیست
kaksikymmentäyksiبیست و یک
kaksikymmentäkaksiبیست و دو
kaksikymmentäkolmeبیست و سه
kolmekymmentäسی
neljäkymmentäچهل
viisikymmentäپنجاه
kuusikymmentäشصت
seitsemänkymmentäهفتاد
kahdeksankymmentäهشتاد
yhdeksänkymmentäنود
sataصد
satayksiصد و سه
kaksisataaدویست
kolmesataaسیصد
tuhatهزار
kaksituhattaدوهزار
kolmetuhattaسه هزار
miljoonaیک میلیون
miljardiیک بیلیون

اعداد ترتیبی

ensimmäinenاول
toinenدوم
kolmasسوم
neljäsچهارم
viidesپنجم
kuudesششم
seitsemäsهفتم
kahdeksasهشتم
yhdeksäsنهم
kymmenesدهم
yhdestoistaیازدهم
kahdestoistaدوازدهم
kolmastoistaسیزدهم
neljästoistaچهاردهم
viidestoistaپانزدهم
kuudestoistaشانزدهم
seitsemästoistaهفدهم
kahdeksastoistaهجدهم
yhdeksästoistaنوزدهم
kahdeskymmenesبیستم

تکرار

kerranیک بار
kaksi kertaaدو بار
kolme kertaaسه بار
neljä kertaaچهار بار
viisi kertaaپنج بار

باقی واژگان مفید

suunnilleen
yliبیشتر
alleکمتر

باقی واژگان مفید

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3 294۳،۲۹۴
9 755۹،۷۵۵
2 608 411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.