اعداد

گفتن اعداد در فنلاندی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nollaصفر
yksiیک
kaksiدو
kolmeسه
neljäچهار
viisiپنج
kuusiشش
seitsemänهفت
kahdeksanهشت
yhdeksänنه
kymmenenده
yksitoistaیازده
kaksitoistaدوازده
kolmetoistaسیزده
neljätoistaچهارده
viisitoistaپانزده
kuusitoistaشانزده
seitsemäntoistaهفده
kahdeksantoistaهجده
yhdeksäntoistaنوزده
kaksikymmentäبیست
kaksikymmentäyksiبیست و یک
kaksikymmentäkaksiبیست و دو
kaksikymmentäkolmeبیست و سه
kaksikymmentäneljäبیست و چهار
kaksikymmentäviisiبیست و پنج
kaksikymmentäkuusiبیست و شش
kaksikymmentäseitsemänبیست و هفت
kaksikymmentäkahdeksanبیست و هشت
kaksikymmentäyhdeksänبیست و نه
kolmekymmentäسی
neljäkymmentäچهل
viisikymmentäپنجاه
kuusikymmentäشصت
seitsemänkymmentäهفتاد
kahdeksankymmentäهشتاد
yhdeksänkymmentäنود
sataصد
satayksiصد و سه
kaksisataaدویست
kolmesataaسیصد
tuhatهزار
kaksituhattaدوهزار
kolmetuhattaسه هزار
miljoonaیک میلیون
miljardiیک بیلیون

اعداد ترتیبی

ensimmäinenاول
toinenدوم
kolmasسوم
neljäsچهارم
viidesپنجم
kuudesششم
seitsemäsهفتم
kahdeksasهشتم
yhdeksäsنهم
kymmenesدهم
yhdestoistaیازدهم
kahdestoistaدوازدهم
kolmastoistaسیزدهم
neljästoistaچهاردهم
viidestoistaپانزدهم
kuudestoistaشانزدهم
seitsemästoistaهفدهم
kahdeksastoistaهجدهم
yhdeksästoistaنوزدهم
kahdeskymmenesبیستم

تکرار

kerranیک بار
kaksi kertaaدو بار
kolme kertaaسه بار
neljä kertaaچهار بار
viisi kertaaپنج بار

باقی واژگان مفید

noinتقریبا
yliبیشتر
alleکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3294۳،۲۹۴
9755۹،۷۵۵
2 608 411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید