نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در فنلاندی بیاموزید.

pohjoinenشمال
koillinenشمال شرق
itäشرق
kaakkoجنوب شرق
eteläجنوب
lounasجنوب غرب
länsiغرب
luodeشمال غرب

باقی واژگان مفید

karttaنقشه
kompassiقطب نما
lukea kompassiaخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.