روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در فنلاندی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

mikä päivä tänään on?امروز چه روزی است؟
maanantaiدوشنبه
tiistaiسه شنبه
keskiviikkoچهارشنبه
torstaiپنج شنبه
perjantaiجمعه
lauantaiشنبه
sunnuntaiیکشنبه
maanantainaدر دوشنبه
tiistainaدر سه شنبه
keskiviikkonaدر چهارشنبه
torstainaدر پنجشنبه
perjantainaدر جمعه
lauantainaدر شنبه
sunnuntainaدر یکشنبه
joka maanantaiهر دوشنبه
maanantaisinهر دوشنبه
joka tiistaiهر سه شنبه
tiistaisinهر سه شنبه
joka keskiviikkoهر چهارشنبه
keskiviikkoisinهر چهارشنبه
joka torstaiهر پنج شنبه
torstaisinهر پنج شنبه
joka perjantaiهر جمعه
perjantaisinهر جمعه
joka lauantaiهر شنبه
lauantaisinهر شنبه
joka sunnuntaiهر یکشنبه
sunnuntaisinهر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان فنلاندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.