مالایی

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او مالایی خود را تمرین کنید.

چرا زبان مالایی را بیاموزیم؟

تجارت
به عنوان سومین اقتصاد بزرگ کشورهای آسیای جنوب شرقی، مالزی راه سریعی را برای تبدیل به یک کشور پیشرفته طی می کند. حتی دانستن ابتدایی این زبان به عنوان پتانسیل توسط شرکای تجاری دیده خواهدشد.

گردشگری
آگاهی از مالایی به شما کمک خواهدکرد تا از بازدید خود از یک کشور چندفرهنگی لذت ببرید و شما را قادرمیکند تا غذاهای بیشمار را به زبان محلی سفارش بدهید.