مجاری

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او مجاری خود را تمرین کنید.

چرا زبان مجاری را بیاموزیم؟

تجارت
به عنوان عضو اتحادیه اروپا از سال دوهزار و چهار، مجارستان به کشوری در حال رشد در زمینه تجارت تبدیل شده است و دانستن مجاری به شما امکان دسترسی به بسیاری از موقعیتهای تجاری را میدهد.

گردشگری
با بیش ار ده میلیون گردشگر در سال، مجارستان یکی از سی کشور پرطرفدار به عنوان مقصد گردشگری در جهان است. آگاهی از زبان مجاری اقامت شما را لذتبخش تر خواهدکرد.