این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش هلندی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان هلندی

هلندی توسط حدود بیست و پنج میلیون نفر صحبت می شود. این زبان زبان رسمی هلند، قسمت شمالی بلژیک (فلاندر) و سورینام به همراه تعداد از مستعمرات سابق هلندی می باشد.

در بلژیک این زبان به نام فلمیش شناخته می شود.

این یک زبان ژرمانیک غربی می باشد که به انگلیسی و آلمانی نزدیک است.

خانه های سنتی در آمستردام
خانه های سنتی در آمستردام

چرا زبان هلندی را بیاموزیم؟

مسافرت
هلند کشوری بسیار جالب و خوشایند برای بازدید است. در شهر اصلی آن ؛ آمستردام؛ گزینه های بسیاری برای دیدن، پیاده روی کافه فرهنگ و گالری های مشهور وجود دارد.

روابط
تعداد بسیاری هلندی زبان وجود دارند که در کشورهایی بیرون از هلند زندگی و کار میکنند و توانایی صحبت کردن به زبان هلندی روابط دوستانه را بهبود خواهد بخشید. در حالیکه بسیاری از جوانان هلندی انگلیسی صحبت میکنند، مسن ترها و کمتر سفررفته ها انگلیسی صحبت نمیکنند.