مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج هلندی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

hoe gaat het?چه طوری؟
hoe gaat het met u?حال شما؟
hoe staat het er mee?زندگی چه طور هست ؟
alles goed, dank jeخوبم، ممنون
het gaat oké, dank jeخوبم، ممنون
niet zo goedخیلی خوب نیست
en met jou?تو چه طور؟

Asking what someone has been doing

wat heb je gedaan de laatste tijd?این روز ها چه کار می کنی؟
veel aan het werkخیلی کار می کنم
veel aan de studieخیلی درس می خونم
ik heb het erg druk gehadخیلی سرم شلوغ بوده
hetzelfde als altijdطبق معمول
niet veelنه خیلی
ik ben net terug van ...

پرسیدن درباره برنامه های کسی

heb je plannen voor de zomer?برای تابستان برنامه ای داری؟
wat ga je doen met ...?
Kerst
Oud en Nieuw
Pasen

سیگار کشیدن

rook je?
rookt u?سیگار می کشید؟
ja, ik rook
nee, ik rook nietنه، سیگار نمی کشم
heb je er bezwaar tegen als ik rook?اشکال نداره سیگار بکشم؟
wil je een sigaret?سیگار می خواهی؟
heb je een extra sigaret?
heb je een vuurtje?فندک داری؟
ik ben gestopt met roken
ik ben gestoptترک کرده ام
ik probeer te stoppen