خانواده

در اینجا چند واژه هلندی مرتبط با خانواده شامل نامهای اعضای خانواده، واژه هایی برای توصیف وضعیت تاهل و چند کلمه مرتبط با ازدواج آمده است.

اعضا خانواده

vaderپدر
moederمادر
zoonپسر
dochterدختر
ouderولی
kindفرزند
man یا echtgenootشوهر
vrouw یا echtgenoteزن
broerبرادر
zusخواهر
oomعمو یا دایی
tanteعمه یا خاله
neefپسر خواهر یا برادر
nichtدختر خواهر یا برادر
grootmoeder (به طور آشنا oma)مادربزرگ
grootvader (به طور آشنا opa)پدربزرگ
grootoudersپدر و مادربزرگ ها
kleinzoonنوه پسر
kleindochterنوه دختر
kleinkindنوه
vriendدوست پسر
vriendinدوست دختر
partnerشریک زندگی
verloofdeنامزد
peetvaderپدرخوانده
peetmoederمادر خوانده
peetzoonپسر خوانده
peetdochterدختر خوانده
stiefvaderناپدری
stiefmoederنامادری
stiefzoonپسر ناتنی
stiefdochterدختر ناتنی
stiefbroerبرادر ناتنی
stiefzusخواهر ناتنی
half-zusخواهری که یکی از والدینش با شما مشترک باشد
half-broerبرادری که یکی از والدینش با شما مشترک باشد

اقوام سببی

schoonmoederمادر زن یا مادر شوهر
schoonvaderپدر زن یا پدر شوهر
schoonzoonداماد
schoondochterعروس
schoonzusخواهر زن یا خواهر شوهر
schoonbroerبرادر زن یا برادر شوهر

باقی لغات مرتبط با خانواده

familielidخویش
tweelingدوقلو
geboren wordenمتولد شدن
overlijdenمردن
trouwenازدواج کردن
scheidenطلاق گرفتن
adopterenبه فرزندی گرفتن
adoptieفرزند خواندگی
geadopteerdبه فرزند خواندگی گرفته شده
enig kindتک فرزند
alleenstaande ouderوالد غیر متاهل
alleenstaande moederمادر غیر متاهل
kindjeنوزاد
babyکودک
peuter یا kleuterنوپا

وضعیت تاهل

vrijgezel یا singleمجرد
verloofdنامزد
getrouwdمتاهل
gescheidenطلاق گرفته
weduweبیوه
weduwnaarمرد زن مرده

عروسی

huwelijkازدواج
bruiloftعروسی
bruidعروس
bruidegomداماد
getuigeساقدوش داماد
bruidsmeisjeساقدوش عروس
trouwdagروز عروسی
trouwringحلقه ازدواج
bruiloftstaartکیک عروسی
trouwjurkلباس عروسی
huwelijksreisماه عسل
huwelijksverjaardag یا trouwdagسالگرد
sound

صدا برای تمام واژگان هلندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید