خانواده

در اینجا چند واژه هلندی مرتبط با خانواده شامل نامهای اعضای خانواده، واژه هایی برای توصیف وضعیت تاهل و چند کلمه مرتبط با ازدواج آمده است.

vaderپدر
moederمادر
broerبرادر
zusخواهر
zoonپسر
dochterدختر
oomعمو یا دایی
tanteعمه یا خاله
grootvaderپدربزرگ
grootmoederمادربزرگ
neefپسر خواهر یا برادر
nichtدختر خواهر یا برادر
schoonvaderپدر زن یا پدر شوهر
schoonmoederمادر زن یا مادر شوهر
schoonbroerبرادر زن یا برادر شوهر
schoonnzusخواهر زن یا خواهر شوهر
schoondochterعروس
schoonzoonداماد
manشوهر
vrouwبی بی
peetvaderپدرخوانده
peetmoederمادر خوانده